61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Laureaci Złotego Hipolita

Powrót


Sponsorzy Projektu
Złoty Hipolit 2014


 

                                           
Kapituła "Złotego Hipolita" na rok 2014

             Przewodniczący: Prof. Bronisław Marciniak
                                         – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

                     Członkowie: Bretes  Lena - Dorożała – dyrektor Oddziału TVP w Poznaniu,
                                         Gołębiewski  Jerzy – redaktor naczelny Magazynu Internetowego „Europartner",
                                         Gorynia Marian – prof., rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
                                         Kowalski Zdzisław – dyrektor Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa,
                                         Król Marian dr – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
                                         Lechna  Sławomir – redaktor naczelny redakcji „Nasz Głos Poznański",
                                         Legocki Andrzej – prof., członek Polskiej Akademii Nauk,
                                         Łodygowski Tomasz – prof. rektor Politechniki Poznańskiej,
                                         Skrzypczak Grzegorz – prof., rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
                                         Szymyślik Mariusz – prezes - redaktor naczelny Radia Merkury.
W roku 2014 laureatami Złotego Hipolita zostali:

Elżbieta Dzikowska - Dziennikarka, podróżniczka, pisarka;
Dr Jan Kulczyk - Międzynarodowy biznesmen;
Dr Włodzimierz Łęcki - Działacz społeczny i turystyczny;
Prof. Bogdan Marciniec - Profesor uniwersytecki, chemik;
O.Eustachy Rakoczy - Zakonnik, naukowiec, społecznik;
Wojciech Siudmak - Wybitny twórca, artysta malarz, wizjoner;
Krzysztof Zanussi - Reżyser, scenarzysta filmowy;
Prof. Andrzej Zoll - Profesor uniwersytecki, wybitny prawnik;

Nagrody Złotego Hipolita 2014 rozdane

Aby kształtować społeczeństwo obywatelskie z narodu, członkowie tego narodu muszą mieć odniesienie do wzorców osobowych, do przykładów z działania poprzednich, ale i współczesnych im pokoleń. To czerpanie z doświadczeń poprzedników dopiero otwiera pola dla spełniania się potrzeb i aspiracji poszczególnych członków społeczeństwa. Jak przypomina ludowe porzekadło, nie uprawia się bowiem róż na ugorach. Historyczne doświadczenia Polaków, szczególnie doświadczenia II wojny światowej, okupacji niemieckiej, a następnie egzystencja przez kilkadziesiąt lat w systemie totalitarnym, to wszystko poczyniło wielkie spustoszenie w tym, co stanowi o społeczeństwie obywatelskim: w elicie liderów społecznych, w elicie znakomitości, które pragnie się naśladować Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które jest środowiskiem intelektualistów, już w latach dziewięćdziesiątych zauważyło ten brak liderów i wzorców osobowych i ustanowiło – aby te wzorce ujawnić i odbudować – Honorową Nagrodę Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, której desygnatem jest Statuetka Złotego Hipolita, patrona Towarzystwa, XIX-wiecznego wizjonera społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowanego dla wspólnego dobra przez pracę, przez wartości patriotyczne i przez uniwersalne wartości moralne.

Kiedy w dniu 1 sierpnia 2001 roku w Watykanie, podczas jubileuszowej audiencji generalnej Ojca Świętego, dzisiaj wyniesionego na ołtarze, świętego Jana Pawła II, delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z jego prezydentem, dr Marianem Królem, przekazała papieżowi Polakowi w darze pierwszą Statuetkę Złotego Hipolita, informując Jego Świątobliwość o inicjowanym projekcie Honorowej Nagrody dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej – wzorców dla tworzącego się nowego polskiego społeczeństwa, Ojciec Święty, Jan Paweł II pobłogosławił temu wielkiemu, nowatorskiemu w polskich warunkach projektowi.

Od roku 2001 Kapituła Złotego Hipolita, każdorocznie powoływana do kolejnych edycji nagrody, a składająca się zawsze z najbardziej wybitnych i zaangażowanych społecznie osobistości wielkopolskich, do roku 2013 włącznie, wskazała społeczeństwu 97 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, a wśród nich naukowców, społeczników, duchownych, pisarzy, kompozytorów, ludzi kultury i sztuki. Rok 2014 zamyka się gronem 105 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej – Elity Elit polskich – laureatów „Złotego Hipolita”

Nagroda Złotego Hipolita i Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, w okresie dobiegających końca lat czternastu, stała się nagrodą wyjątkowo cenioną, nagrodą wysoce prestiżową w kraju i zagranicą, a jej Laureaci z dumą legitymują się Złotym Hipolitem. Tym najwyższym społecznym i środowiskowym wyróżnieniem za pracę na rzecz społeczeństwa, za twórczy patriotyzm i niezłomną wierność uniwersalnym zasadom moralnym.

Polskie społeczeństwo, przekształcając się w trudnym procesie w nowoczesny, europejski, obywatelski twór społeczny epoki XXI wieku, głównie jego młode pokolenia, posiada więc już wzorce osobowe, osobowe punkty odniesienia do dania sobie odpowiedzi na podstawowe pytania: „Jak żyć? Jak pracować? Jak tworzyć? Kim być? Ku czemu zmierzać?

A oto sylwetki Dostojnych Laureatów:

Dziennikarka, podróżniczka...


Elżbieta Dzikowska  jest dziennikarką, ale także sinologiem, historykiem i krytykiem sztuki, członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Elżbieta Dzikowska zajmuje się fotografią artystyczną (miała wiele wystaw w muzeach i galeriach ) i dokumentalną, którą wykorzystuje do ilustrowania swoich książek. Jako dziennikarka pracowała w miesięczniku „Kontynenty”, gdzie zajmowała się Ameryką Łacińską, później w tygodniku kulturalnym „Radar” i w Agencji „Interpress-Film”, jako reżyserka filmów dokumentalnych.  Jest także znaną podróżniczką i członkinią Polskiego Oddzialu The Explorers Club, która przez wiele lat prowadziła z mężem, Tonim Halikiem, kultowy program „Pieprz i Wanilia”. Była inspiratorką budowy pomnika inż. Ernesta Malinowskiego , twórcy do niedawna najwyżej położonej kolei na świecie w Peru. Wraz z mężem brała udział w wyprawie odkrywczej do ostatniej stolicy Inków Vilcabamby. Sztuka i podróże to jej pasja, jest przekonana, że życie bez  pasji to jak potrawa bez soli.

Międzynarodowy biznesmen


Dr Jan Kulczyk, międzynarodowy biznesmen. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz handlu zagranicznego na Podyplomowym Studium Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doktor prawa międzynarodowego. Współzałożyciel i wieloletni prezes Polskiej Rady Biznesu - prestiżowej organizacji skupiającej liderów gospodarczych w Polsce. Przez kilka lat przewodniczył Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, dziś jej honorowy prezes. W latach 2005-2007 prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jest członkiem założycielem Rady Gospodarczej EU-Ukraina z siedzibą w Brukseli. Od czerwca 2006 r. w Radzie Dyrektorów Green Cross International - organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ekologicznym, a od 6 października 2007 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady. Jest członkiem Climate Change Task Force, zespołu liderów światowej opinii, powołanego przez Green Cross International w październiku 2009 r., który aktywnie angażuje się w działania wspierające walkę ze skutkami zmian klimatycznych.

Działacz społeczny i turystyczny


Dr Włodzimierz Łęcki, działacz społeczny i turystyczny. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, oraz dwuletnie studia podyplomowe w Politechnice Wrocławskiej z zakresu trwałości budowli, a w 1970 r. obronił w Politechnice Poznańskiej pracę doktorską z zakresu korozji betonu. W toku pracy na uczelni opublikował ponad 50 artykułów w prasie naukowej i naukowo-technicznej oraz wydał 6 skryptów i książek naukowych. W marcu 1990 r. powołany został na stanowisko wicewojewody Poznańskiego, a w październiku tego roku Wojewody Poznańskiego. Funkcję tą piastował do listopada 1997 r. Od lutego 1998 r. pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „JEDYNKA POZNAŃ" S.A. na stanowisku dyrektora ds. marketingu. We wrześniu 2001 r. wybrany został do Senatu RP V kadencji. Był członkiem senackich komisji ochrony środowiska oraz skarbu państwa i infrastruktury. Od czasów szkoły średniej związany jest z turystyką i krajoznawstwem. Jest autorem wielu fundamentalnych przewodników i książek z zakresu turystyki. Od 2002 r. jest przewodniczącym społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Jest także członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk.
 

Profesor uniwersytecki, chemik


Prof. Bogdan Józef Marciniec, chemik. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  doktorat z nauk chemicznych uzyskał w r.1970. W latach 1970/71 odbył staż naukowy w laboratorium Prof. Schowena w Kansas University, Lawrence. Habilitował się w r. 1975, tytuł profesora uzyskał w r. 1986, profesora zwyczajnego (1991); jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk (1994), członkiem Akademii Inżynierskiej (1999). Od 1987 jest kierownikiem Zakładu Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemii UAM; był v-dyrektorem Instytutu Chemii UAM (1978-81), dziekanem Wydziału Chemii UAM (1985-1988), rektorem UAM (1988-1990).  Stworzył w Poznaniu ośrodek badawczy o wysokiej randze międzynarodowej z chemii metaloorganicznej i katalizy kompleksami metali, w szczególności w zakresie chemii krzemu. Praca naukowa Prof. Marcińca obejmuje badania podstawowe na wysokim poziomie międzynarodowym oraz badania technologiczne wraz z promocją i transferem wyników do praktyki przemysłowej. Jest autorem lub współautorem i edytorem 11 książek (8 w j. angielskim), ponad 200 publikacji i rozdziałów w książkach drukowanych w zdecydowanej większości w zagranicznych monografiach i czasopismach specjalistycznych, ponad 300 publikacji konferencyjnych oraz 90 patentów i zgłoszeń patentowych, 42 technologii. Profesor Marciniec był lub jest członkiem wielu rad naukowych czasopism zagranicznych.
 

Zakonnik, naukowiec, społecznik


O. dr hab. Eustachy Rakoczy, Paulin. Do zakonu OO. Paulinów wstąpił w r. 1962 i i przybral imię zakonne Eustachy . W 1970 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie i 13  czerwca z rąk ks. bp. Stefana Bareły otrzymał świecenia kapłańskie. Od 1970 roku pełni swą posługę na Jasnej Górze. Propagując kult Hetmanki Narodu szerzył ideę, aby spotykali się przed Jej wizerunkiem wszyscy weterani. Od 1974 r. podjął stałą  współpracę z gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem, gen. Romanem Abrahamem, gen. Janem Jagminem -Sadowskim i płk Kazimierzem Plutą- Czachowskim. 18 lutego 1975 roku Prymas Tysiąclecia - ks. Stefan kard. Wyszyński nazwał Ojca Rakoczego Kapelanem Żołnierzy Niepodległości. 16 stycznia 1976 r. najstarsi rangą  oficerowie II RP wybrali Ojca Eustachego kapelanem wszystkich kombatanckich  formacji. Ojciec Eustachy Rakoczy był pomysłodawcą płaszcza Hetmańskiego dla kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej. 27 maja 1977 roku  odbyła się uroczystość wprowadzenia  i poświecenia tego obrazu na Jasnej Górze. Od roku 1980 Ojciec Eustachy Rakoczy związał się z Solidarnością i był pierwszym kapelanem Solidarności Kombatantów. Ojciec Eustachy Rakoczy magisterium z teologii uzyskał na ATK w Warszawie, gdzie też w 1994 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresu historii, habilitował się zaś w 2002 roku na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Od 2000 r. Ojciec Eustachy Rakoczy  jest prorektorem ds. studenckich na Akademii Polonijnej  w Częstochowie, a od 2001 r. Sekretarzem Generalnym Światowej Rady Badań nad Polonią. W czasie swojej Posługi Pracował w klasztorach: warszawskim, jasnogórskim gdzie był sekretarzem generalnym Zakonu Paulinów i przeorem klasztoru w Leśnej Podlaskiej. Aktualnie Posługę Duszpasterską pełni na Jasnej Górze.

Wybitny twórca, artysta malarz, wizjoner


Wojciech Siudmak, światowej sławy artysta malarz i rzeźbiarz, twórca Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość” oraz fundator Nagrody Pokoju. Jest autorem koncepcji architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznych na cele kultury. Różnorodnością aspektów swojej twórczości łączy światowej sławy naukowców, intelektualistów, artystów różnych dziedzin sztuki, działaczy społecznych i kulturalnych oraz przedsiębiorców. Jest artystą obojga narodów – Polski, skąd pochodzi i Francji gdzie tworzy. Przyciąga do idei Projektu Pokoju takich jak: harmonia, tolerancja, współpraca i pokojowe współistnienie - niezwykłe osobowości z różnych krajów oraz ludzi z różnych środowisk na całym świecie.  W latach 1956–1961 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. We wrześniu 1966 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia w École des Beaux-Arts. Mieszka i tworzy we Francji. Jest uważany za czołowego przedstawiciela realizmu fantastycznego, a sam uważa się za kontynuatora i spadkobiercę tego rodzaju sztuki. Jego dzieła są znane na całym świecie i wykorzystywane jako plakaty muzyczne, teatralne i filmowe. Stały się symbolami graficznymi tak prestiżowych imprez, jak festiwale filmowe w Cannes, Montrealu i Paryżu. Globalne firmy wybierają jego obrazy i rzeźby, aby swój wizerunek a także poszukiwania i osiągnięcia technologiczne wyrazić poprzez sztukę. Artysta zwraca uwagę na stałe niebezpieczeństwa grożące naszej cywilizacji i na konieczność dążenia do ciągłego poszukiwania pokojowego współistnienia. Pokojowe przesłanie wyrażane poprzez sztukę, która ma wymiar uniwersalny, może zostać odczytane bez względu na czas, miejsce, narodowość lub wyznanie. Sztuka może być także wyjątkowym orężem, służącym umacnianiu pokojowego współistnienia.

Reżyser, scenarzysta filmowy


Krzysztof Zanussi – reżyser, scenarzysta filmowa. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1967 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Od 1980 jest kierownikiem artystycznym zespołu, a następnie dyrektorem Studia Filmowego TOR. W latach 1971–1983 był wiceprezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a od 1987 roku członkiem Komitety Kinematografii. Jest autorem kilku książek (teoria filmu, scenariusze filmowe, felietony, wspomnienia). Publikował też w miesięczniku psychologicznym Charaktery. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2002 jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Jest wykładowcą w Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Civitas w Warszawie, oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim  dorobku artystycznym Krzysztof Zanusssi ma wiele znaczące filmy pełnoekranowe.
 

Profesor uniwersytecki, wybitny prawnik


Prof. Andrzej Stanisław Zoll, były sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskkich, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1968 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1973 obronił habilitację. W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1991 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie do 2013 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W 1989 brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny Solidarności. W 1989 został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 19 listopada 1993 wybrano go na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego, które zajmował do końca swojej kadencji (1997). W latach 1998–2000 był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 30 czerwca 2000 do 15 lutego 2006 pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji. Opublikował około 150 prac naukowych, głównie z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Wchodzi w skład Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Polskiego PEN Clubu.


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem