61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200 rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

Przychylając się do inicjatywy podjętej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, aby w roku 2013 w sposób szczególny uczcić dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 29 października 2012 roku ogłosił rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego. Poniżej publikujemy Uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 roku oraz załącznik do uchwały w postaci apelu.

Uchwała Nr XXVII / 484 / 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 r.
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego apelu w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego.

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXVII / 484 / 12 z dnia   29 października 2012 r.


Apel
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie:
ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego

 

Sejmik ogłasza rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego, w celu uczczenia dwusetnej rocznicy Jego urodzin.

6 stycznia 1813 r. we wsi Ławki (w ówczesnym powiecie powidzkim; dzisiejszy powiat gnieźnieński, gmina Trzemeszno) na świat przyszedł Hipolit Cegielski - społecznik, filolog, pionier wielkopolskiego przemysłu maszynowego, współtwórca polskiej prasy politycznej oraz wychowawca młodzieży. Całe życie, nie licząc 4-letniego okresu studiów na Uniwersytecie Berlińskim, związał z Wielkopolską.

Od dzieciństwa przejawiający zmiłowanie do nauki i świadomy konieczności ciągłej edukacji, z biegiem lat stał się ich zagorzałym propagatorem, mając za cel praktyczne wychowanie polskiej młodzieży, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kultury i ducha narodowego. Stworzył pierwsze niezależne pismo w Poznaniu - „Gazetę Polską" oraz bardzo wpływowy w okresie zaborów „Dziennik Poznański". Przetarł szlak skutecznej rywalizacji z zaborcą na polu handlu a następnie przemysłu, otwierając początkowo w 1846 r. skład żelaza i narzędzi rolniczych. W 1855 r. otworzył przy ul. Koziej w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, która stała się najżywotniejszym z Jego dzieł.

Godnym przypomnienia jest, iż mimo sukcesów zawodowych, nie zapominał o patriotycznym obowiązku działania na rzecz społeczeństwa. Był na tym polu kontynuatorem dzieła Karola Marcinkowskiego i czołowym pozytywistą spod znaku pracy organicznej. Tytaniczna praca wykonana w roli: wiceprezesa Towarzystwa Naukowej Pomocy, członka honorowego Towarzystwa Rzemieślniczego, członka, a potem prezesa Towarzystwa Przemysłowego, czy prezesa Centralnego Towarzystwa Gospodarczego - mogą być przykładem dla dzisiejszych pokoleń.

Apelujemy do placówek oświatowych i naukowych, organizacji społecznych i gospodarczych, samorządów oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa o uczczenie w szczególny sposób przypadającej w przyszłym roku rocznicy narodzin tego wielkiego Wielkopolanina. Pragniemy, by przy tej . okazji popularyzowano wiedzę i kultywowano pamięć o tym, nie zawsze docenianym, bohaterze polskiej historii, którego działalność odcisnęła niezatarte piętno na charakterze naszego regionu. Wierzymy głęboko, że przypomnienie Jego dzieła przyniesie restytucję ideałów, które w XIX i XX wieku przyświecały wielu Wielkopolanom w działalności publicznej.
 

 Powrót na początek strony

 


Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wystosował ten Apel do szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz szkół wyróżnionych statuetką Hipolita CegielskiegoApel
do dyrekcji  i  gremiów pedagogicznych
oraz do młodzieży szkół
noszących imię Hipolita Cegielskiego

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, podczas sesji w dniu  29 października 2012 roku, podjął jednogłośnie Uchwałę ogłaszającą w Wielkopolsce cały rok 2013 - Rokiem Hipolita Cegielskiego. W ten szczególny sposób pragniemy uczcić przypadającą w roku 2013 dwusetną rocznicę urodzin naszego Patrona. W załączeniu przesyłamy Monitor Wielkopolski nr 11(138) z listopada 2012 roku z opublikowaną treścią tego aktu.

To  wielkie wydarzenie nie tylko dla Wielkopolan, ale i dla całego kraju, chcemy wzbogacić wieloma imprezami o charakterze naukowym, kulturalnym i środowiskowym. Zwracamy się zatem do wszystkich szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego z apelem, aby przygotowały własne projekty obchodów Roku Hipolita Cegielskiego.

Towarzystwo liczy na szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego, zachęcając dyrekcje, grona pedagogiczne i uczącą się młodzież, aby zaproponowały programy imprez okolicznościowych, poświęcone legendzie Hipolita Cegielskiego nie tylko dla własnych uczniów, ale dla szerszego środowiska. Oczekujemy, że Państwa projekty niezwykle wzbogacą ogólnoregionalny program obchodów Roku. Pragniemy nadmienić, że wszystkie zostaną upowszechnione na stronie internetowej poświęconej uroczystościom 200-lecia urodzin Patrona Towarzystwa.

Prosimy o nadsyłanie przygotowanych projektów imprez okolicznościowych na adres mailowy: towarzystwo@thc.org.pl lub pocztowy: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 61-817 Poznań, ul. Garncarska 8 z dopiskiem „Rok Hipolita Cegielskiego”.

Jednocześnie informujemy, że uroczysta inauguracja obchodów 200-lecia urodzin nastąpi w dniu  6 stycznia 2013 roku. Rozpocznie ją uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa dr Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego w Katedrze Poznańskiej o godzinie 10.00. Już dziś serdecznie zapraszamy delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami, nr telefonu (61) 85 82 440. Nadmieniam, że Towarzystwo również będzie informować o podejmowanych przedsięwzięciach.

Z pozdrowieniami
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

 

 Powrót na początek strony

 


Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Paderewskiego 2, 63-000 Środa Wlkp.

Środa Wlkp, 4.12.2012r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. informują, że obchody związane z 200 rocznicą urodzin naszego Patrona zainaugurowaliśmy 24 listopada sondażem wśród mieszkańców Środy Wlkp. na temat życia , działalności, spuścizny literackiej i ponadczasowości idei społecznych H. Cegielskiego. Tym samym rozpoczęliśmy realizację projektu : Hipolit Cegielski, bohater na miarę naszych czasów.

W dniach 26.11 - 30.11 br. w ramach Tygodnia Kultury ( szkolna impreza cykliczna), przebiegającego w tym roku pod hasłem : Od pasji do biznesu, czyli bądź jak Hipolit Cegielski, odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami sztuki, biznesu, kultury, lokalnego samorządu, organizacji i stowarzyszeń i liczne wycieczki do różnych lokalnych instytucji i zakładów pracy. Działania te miały na celu ugruntowanie poczucia świadomości narodowej i regionalnej, popularyzowanie działań społecznikowskich i promowanie prospołecznych postaw uczniów na forum szkoły i miasta.

W ostatnim tygodniu listopada 2012 r. odbyły się także konkursy tematyczne: Hipolit Cegielski - ikona przedsiębiorczej i gospodarczej Wielkopolski - dawniej i dziś; Konkurs o życiu i działalności H. Cegielskiego na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego w II połowie XIX w.

1 lutego 2013 r. zakończymy projekt uroczystą galą i specjalnym programem artystycznym, na którą Pana serdecznie zapraszamy ( zaproszenie i program uroczystości prześlemy w terminie późniejszym).

Jednocześnie ogłoszony zostanie szkolny Wielki Konkurs o Laur Hipolita Cegielskiego, który zakończy się w kwietniu 2013r. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby przyjął Pan honorowy patronat nad tym projektem.

Poza tym , w trakcie całego roku szkolnego planujemy wycieczki śladami H. Cegielskiego, prezentacje multimedialne , uzupełnianie szkolnej biblioteczki patrona poprzez zbieranie pamiątek, dokumentów oraz okolicznościowe wystawy.

Przesyłamy pozdrowienia
w imieniu społeczności szkolnej

/-/ mgr. Marek Kostka
Dyrektor

 Powrót na początek strony

 


Rada Miejska miasta Trzemeszno
 
Trzemeszno, dnia 04.12.2012 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska w Trzemesznie postanowiła włączyć się w obchody 200. Rocznicy urodzin Wielkiego Polaka i Wielkopolanina Hipolita Cegielskiego, który urodził się na Ziemi Trzemeszeńskiej w miejscowości Ławki
.
W dniu 28 listopada br. na XXXVIII sesji z inicjatywy władz samorządowych Miasta i Gminy jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia Roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, którą w załączeniu przesyłamy.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu przygotowanie Harmonogramu Obchodów, gdzie przewidziano szereg różnorodnych działań popularyzujących wiedzę na temat Tej wybitnej postaci, a także inne formy zadań, jak np. wykonanie popiersia, organizację uroczystej sesji, nadanie odznaczeń, itp.

Dokument, o którym mowa zostanie przekazany odrębnym pismem w terminie późniejszym.

Mamy ogromną nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Pana poparciem.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wiesław Pokorski
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik:
Uchwala Nr XXXVlIl/298/2012 z dnia 28.11.2012 roku
______________________________________________

Załącznik nr 11 do protokołu Nr XXXV1II/2012 sesji Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.11.2012

Uchwała Nr XXXVIII/289/2012
Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 listopada 2012roku
w sprawie ogłoszenia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 ,Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 /

Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co następuje:

§1

Nawiązując do przypadającej w 2013 roku dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego Rada Miejska w Trzemesznie ogłasza rok 2013 Rokiem
Hipolita Cegielskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Wiesław Pokorski

Uzasadnienie

Gaspar Józef Hipolit Cegielski urodził się 6 stycznia 1813 roku w Ławkach koło Trzemeszna. Ochrzczony został 19 stycznia 1813 roku w Kruchowie, a w 1827 roku w wieku 14 lat rozpoczął edukację w szkole średniej w Trzemesznie. Była to jedna z nielicznych ówcześnie szkół w Wielkim Księstwie Poznańskim z polskim językiem wykładowym. Mieszkał wówczas w budynku trzemeszeńskiego Alumnatu. Jak podaje Marceli Motty: „chociaż tam więc było nieraz biednie i twardo, wspominał Cegielski częstokroć, że te lata w Trzemesznie spędzone zbawienny wpływ wywarły na niego, nauczyły go bowiem myśleć o sobie, pracować i pilnować obowiązku." Po ukończeniu trzemeszeńskiej szkoły uczył się w latach 1830-1835 w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zarówno w Trzemesznie, jak i w Poznaniu, należał do grupy prymusów, zwłaszcza w dziedzinie języków obcych i matematyki. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Uniwersytecie Berlińskim, które zakończył w 1840 roku broniąc pracę doktorską De negatione z filozofii.

Następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zajmował się również działalnością naukową, publikował prace i rozprawy z zakresu językoznawstwa. Gdy w 1846 roku odmówił przeszukania mieszkań swoich uczniów, podejrzanych o konspirację patriotyczną, został usunięty z pracy. Zmuszony do poszukiwania nowego zajęcia otworzył w poznańskim Bazarze sklep z wyrobami żelaznymi. Nieco później w roku 1850 w Poznaniu założył warsztat, w którym najpierw wytwarzał proste narzędzia rolnicze, a potem rozpoczął produkcję maszyn i narzędzi rolniczych - żniwiarek, kosiarek, siewników, młocarni. Fabryka ta została rozbudowana w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej przekształcono ją w Zakłady Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego.

Prócz działalności gospodarczej Cegielski angażował się także w życie społeczne, narodowe i wydawnicze. Działał m.in. w Towarzystwie Naukowej Pomocy, Towarzystwie Przemysłowym i Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Pełnił funkcję posła do sejmu pruskiego (1849), był założycielem i wydawcą Gazety Polskiej, Gońca Polskiego oraz Dziennika Poznańskiego.

Hipolit Cegielski odnosił wielkie sukcesy jako nauczyciel i naukowiec, a także jako kupiec, przemysłowiec i wydawca. Jego wielka indywidualność, wszechstronność i energia z jaką działał sprawiły, że wywarł znaczący wpływ na życie społeczno - polityczne, kulturę i gospodarkę Regionu Wielkopolski. Jego szerokie zainteresowania i wizjonerskie spojrzenie na Ojczyznę i jej potrzeby, stawiają Go w gronie największych polskich umysłów i największych patriotów.

Niewiele jest postaci tak mocno zasłużonych dla Wielkopolski, jak Hipolit Cegielski. Z owoców jego organicznej pracy na rzecz rozwoju przemysłu i kultury życia społecznego korzystamy wszyscy do dzisiaj.

Ogłaszając rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego otoczymy pamięcią postać szczególną - Wielkiego Człowieka, Syna Ziemi Trzemeszeńskiej, który powinien być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania.

Sporządziła: Marta Wojtaszak
Inspektor ds. Komisji Rady Miejskiej

/-/ Wiesław Pokorski
 

 Powrót na początek strony

 

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przygotowując się do godnego uczczenia w roku 2013 dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, legendy Wielkopolski i Poznania, intelektualisty, patrioty i organicznika – przedsiębiorcy, prekursora nowoczesnego polskiego przemysłu maszyn rolniczych, w latach międzywojennych polskiej marki znanej i szanowanej na światowym rynku, wystąpiło do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały ogłaszającej w naszym kraju rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego. Inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego spotkała się z życzliwy przyjęciem w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która sprawie nadała bieg legislacyjny. Poniżej prezentujemy dokumenty sejmowe dotyczące procesu legislacji oraz uchwaloną już Uchwałę.

Dziękując Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej za życzliwą akceptację inicjatywy naszego Towarzystwa, pragniemy w sposób szczególny podziękować parlamentarzystom, członkom Komisji Kultury i Środków Przekazu za to, że Uchwałę zaakceptowali  jednogłośnie, dając dowód swego uznania i wysokiego szacunku dla pamięci Hipolita Cegielskiego, którego w Uchwale Komisja Kultury i Środków Przekazu  wskazała  jako godny naśladowania wzorzec polskiej przedsiębiorczości.


Oto kolejne dokumenty obrazujące proces legislacyjny:

Druk nr 868

Warszawa, 26 października 2012 r.

Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencja Komisja Kultury i Środków Przekazu KSP-021-8/2012

Pani
Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu, Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi projekt uchwały: - w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem uchwały został upoważniony poseł Maciej Łopiński.

Przewodnicząca Komisji
(-) Iwona Śledzińska-Katarasińska

Uchwała

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 14 grudnia 2012 roku

w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

W dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wyjątkowemu patriocie, twórcy nowoczesnego polskiego przemysłu, działaczowi gospodarczemu, intelektualiście, nauczycielowi i publicyście. W naszej historii gospodarczej nazwisko Cegielski jest marką. Marką polską szeroko znaną w świecie począwszy od czasów wystawy paryskiej w końcu XIX wieku aż po współczesność, w której znakomicie zapisały się silniki okrętowe z zakładów H. Cegielski.

W przekonaniu, że przymioty tego wielkiego Polaka: jego kult pracy, innowacyjność, zorganizowany, twórczy patriotyzm, odwaga w przeciwstawianiu się trudnościom zachowują dziś szczególną aktualność Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego

Uzasadnienie

„Urodzony się 6 stycznia 1813 roku w Ławkach koło Gniezna, doktor filozofii, autor licznych publikacji naukowych, Hipolit Cegielski był nauczycielem języka polskiego i języków starożytnych w poznańskim gimnazjum. Mimo wybitnych osiągnięć pedagogicznych władze pruskie z przyczyn politycznych zakazały mu wykonywania zawodu.

Pozbawiony środków do życia otworzył mały sklep z narzędziami rolniczymi, który szybko rozwinął w dobrze prosperującą fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Prowadząc i ciągle rozbudowując firmę kontynuował pracę naukową publikując zarówno rozprawy filologiczne jak i książki techniczne. Był m.in. autorem pierwszego podręcznika pt. „Narzędzia i machiny rolnicze".

Jako zwolennik „pracy organicznej" działał na rzecz rozwoju przemysłu i handlu nie tylko kierując własnym przedsiębiorstwem, ale też prowadząc rozległą działalność społeczną. Będąc założycielem i członkiem licznych towarzystw odgrywał znaczącą rolę w życiu obywatelskim Wielkopolski. Był m.in. wiceprezesem Towarzystwa Pomocy Naukowej, prezesem Towarzystwa Przemysłowego i Centralnego Towarzystwa Gospodarczego oraz wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był również gorącym zwolennikiem reformy szkolnictwa.

W 1848 r. założył w Poznaniu pierwszy niezależny dziennik - "Gazetę Polską", której był redaktorem naczelnym.

W działalności politycznej skupiał się na pracy posła do sejmu pruskiego, gdzie mocno sprzeciwiał się polityce germanizacyjnej.

Dziełem Hipolita Cegielskiego był awans cywilizacyjny Wielkopolski i Polski. Fabryka, przez niego założona została rozbudowana w okresie międzywojennym, będąc ośrodkiem innowacji i postępu technicznego. Po II wojnie światowej zapisała się w historii nie tylko jako producent wysokiej klasy silników okrętowych: to strajk jej pracowników zapoczątkował Poznański Czerwiec i przemiany październikowe 1956 roku.

Hipolit Cegielski, przemysłowiec i społecznik, polityk i intelektualista, dziennikarz i charyzmatyczny mówca był także kochającym mężem i ojcem zatroskanym o zdrowie i pomyślność rodziny.

Ten orędownik pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, jest dziś symbolem harmonijnej symbiozy ideałów humanistycznych, wiedzy i kultury osobistej z głębokim zrozumieniem dla spraw materialnych, rozwoju przemysłu i gospodarki”.

Uchwała
w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego
podjęta została jednogłośnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Powrót na początek strony


 

Poznań, dnia 17 grudnia 2012 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu
Szanowna Pani Ewa Kopacz
Warszawa


Szanowna Pani Marszałek!

Mamy zaszczyt, reprezentując Zarząd i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, skierować do Pani serdeczne podziękowanie za niezwykle życzliwe odniesienie się do podjętych z inicjatywy naszego Towarzystwa prac w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu nad  przygotowaniem Uchwały Sejmu RP, w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Z wielką radością i satysfakcją całe nasze środowisko przyjęło do wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2012 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałę tę jednogłośnie uchwalił.

Z wyrazami najwyższego szacunku

/-/ Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

/-/ Zofia Cegielska-Doerffer
Prawnuczka Hipolita Cegielskiego
Członkini Honorowa Towarzystwa

Powrót na początek strony

 Poznań, dnia 17 grudnia 2012 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Kultury i Środków Przekazu
na ręce Przewodniczącej Komisji
Pani posłanki Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej
Warszawa


Szanowna Pani Przewodnicząca!

Mamy zaszczyt, reprezentując Zarząd i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, skierować na Pani ręce serdeczne podziękowanie dla sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu za niezwykle życzliwe odniesienie się do inicjatywnej propozycji naszego Towarzystwa, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej specjalną Uchwałą upamiętnił dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, Wybitnego Polaka, Patrioty i Wielkopolanina, ogłaszając rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Z wielką radością i satysfakcją całe nasze środowisko przyjęło do wiadomości, że Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie przyjęła Uchwałę, kierując ją do Marszałek Sejmu w celu zakończenia procesu legislacyjnego. W dniu 14 grudnia 2012 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałę tę jednogłośnie uchwalił.

Wielkopolska dziękuje polskiemu parlamentowi!

Z wyrazami najwyższego szacunku

/-/ Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

/-/ Zofia Cegielska-Doerffer
Prawnuczka Hipolita Cegielskiego
Członkini Honorowa Towarzystwa

Powrót na początek strony

 Poznań, dnia 17 grudnia 2012 roku

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
na ręce Przewodniczącego Sejmiku
Pana Lecha Dymarskiego
Poznań


Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego!

Mamy zaszczyt, reprezentując Zarząd i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, skierować do Państwa serdeczne podziękowanie za niezwykle życzliwe odniesienie się do prośby naszego Towarzystwa, aby Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął  w związku z dwusetną rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego Uchwałę ustanawiającą w Województwie Wielkopolskim rok 2013 - Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Z wielką radością i satysfakcją całe nasze środowisko przyjęło do wiadomości, że w dniu 29 października 2012 roku  Uchwałą nr XXVII/484/12 Sejmik Województwa Wielkopolskiego, spełniając oczekiwania naszego Towarzystwa,  jednogłośnie ogłosił rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami najwyższego szacunku

/-/ Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

/-/ Zofia Cegielska – Doerffer
Prawnuczka Hipolita Cegielskiego
Członkini Honorowa Towarzystwa

Powrót na początek strony

 Poznań, dnia 17 grudnia 2012 roku.

Rada Miejska miasta Trzemeszno
na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej
Pana Wiesława Pokorskiego
Trzemeszno


Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej!

Mamy zaszczyt, reprezentując Zarząd i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, skierować do Państwa serdeczne podziękowanie za niezwykle ujmujące, godne obywatelskie i patriotyczne  odniesienie się do zbliżającej się dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, Wielkiego Polaka i Wielkopolanina, który urodził się na Ziemi Trzemeszeńskiej.

Dziękujemy za podjęcie w dniu 28 listopada br. na XXXVIII sesji Rady Miejskiej, z inicjatywy władz samorządowych Miasta i Gminy, jednogłośnie uchwały w sprawie ogłoszenia Roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami najwyższego szacunku

/-/ Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

/-/ Zofia Cegielska – Doerffer
Prawnuczka Hipolita Cegielskiego
Członkini Honorowa Towarzystwa

Powrót na początek strony

 ZAPROSZENIE


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
oraz Patroni, Komitet Organizacyjny i Komitet Honorowy
 Obchodów Roku Hipolita Cegielskiego


Mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w uroczystej inauguracja obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, która  rozpocznie  się w dniu  6 stycznia 2013 roku, o godzinie 10.00 uroczystą Mszą Świętą w Katedrze Poznańskiej,  koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa dr Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego.

Rok 2013 ogłoszony przez Sejmik Województwa Wojewódzkiego Rokiem Hipolita Cegielskiego będzie wielkim i ważnym wydarzeniem  dla Wielkopolan, obywateli miasta Poznania, a także dla całej Polski, przypominającym jednego z największych Polaków, intelektualistę, rzecznika pracy organicznej, patriotę i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce, stworzonego od podstaw przez Polaka. Przemysłu, który w latach międzywojennych stał się wizytówką polskiej gospodarki, a z imienia i nazwiska Hipolit Cegielski uczynił polską, światową markę.

W czasie trwania Roku Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i całej Wielkopolsce odbywać będą się liczne wydarzenia naukowe, kulturalne, imprezy artystyczne, które – liczymy na to – wszyscy Wielkopolanie uświetnią swoim uczestnictwem, potwierdzając ich przywiązanie do legendy Hipolita Cegielskiego i szacunek do naszej Małej Ojczyzny – Wielkopolski.

Do wzięcia udziału w inauguracji Roku Hipolita Cegielskiego serdecznie zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką z ich szkolnymi i uczelnianymi pocztami sztandarowymi.

Za Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego i Komitet Organizacyjny

/-/ Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

/-/ Zofia Cegielska-Doerffer
Prawnuczka Hipolita Cegielskiego

Powrót na początek strony

 


 Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

Powodowo, grudzień 2012


Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych imienia Hipolita Cegielskiego w Powodowie włączył się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin patrona. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie  podjęli szereg inicjatyw, które mają na celu upamiętnienie sylwetki wielkiego Wielkopolanina. Obchody rozpoczęliśmy 20 listopada, ogłoszeniem konkursów  pod wspólnym hasłem „Hipolit Cegielski i jego czasy”. Uczniowie realizują następujące projekty: konkurs na prezentację multimedialną, konkurs wiedzy o patronie, konkurs plastyczny  ( „Hipolit Cegielski w oczach uczniów”), konkurs literacki.

Grono pedagogiczne ogłosiło plebiscyt dla młodzieży „Bądź jak Cegielski”, którego celem jest  wyłonienie ucznia, społecznika,  aktywnie angażującego  się w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Dnia 9 stycznia 2013 odbędzie się uroczysty apel pod hasłem „Kilka rozdziałów z życia Hipolita Cegielskiego”.  Towarzyszyć temu będzie okolicznościowa wystawa: „Lokomobila czasu – narzędzia rolnicze dawniej i dziś”, a także wernisaż prac konkursowych.

W ramach propagowania wiedzy o patronie, w roku szkolnym 2012/2013 zaplanowaliśmy również spotkania z  przedsiębiorcami, wyróżniającymi się pracą na rzecz środowiska lokalnego, filantropami, mecenasami kultury, a także ze znanymi absolwentami naszej szkoły.

Do rywalizacji w wiosennym biegu imienia Hipolita Cegielskiego zaprosimy reprezentacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie wezmą udział w mszy rozpoczynającej obchody  roku patrona. Podsumowaniem wszystkich działań w naszej szkole będzie apel z okazji Święta Szkoły        30 września 2013. Relacje z wszystkich planowanych działań będą sukcesywnie zamieszczane na szkolnej stronie internetowej – www.zsritpowodowo.pl

Z wyrazami szacunku
Społeczność szkolna ZSRiT w Powodowie
    
/-/ mgr Jerzy Rusin
dyrektor


Powrót na początek strony

 


Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spozywczego w Szreniawie
zaprasza do odwiedzenia wystawy poświęconej pamięci o Hipolicie Cegielskim

„Labor Omnia Vincit” - życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200 rocznicę urodzin – pod takim tytułem w Muzeum w Szreniawie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy czasowej poświęconej pamięci Hipolita Cegielskiego której towarzyszyć będzie seminarium naukowe. Program obchodów rozpocznie  się w dniu 12 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00 najpierw okolicznościowym seminarium zorganizowanym w pałacu w Szreniawie, a następnie o godzinie 13.00 otwarta zostanie wystawa w pawilonie 8.

 W seminarium udział wezmą: prof. dr hab. Janusz Karwat, który mówić będzie o pracy organicznej na tle epoki; prof. dr hab. Ignacy Lewandowski podejmie temat „Hipolit Cegieslki był najpierw filologiem klasycznym”; dr Marek Rezler podejmie kwestię związku Hipolita Cegielskiego z organicznikami poznańskimi; Bolesław Januszkiewicz natomiast zaprezentuje  Hipolita Cegielskiego jako wielkopolskiego Wokulskiego; Rafał Cierzniak opowie o maszynach  i narzędziach rolniczych firmy H. Cegielski znajdujących się w zbiorach Muzeum w Szreniawie, a prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król omówi działalność Towarzystwa.

 Do odwiedzenia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, zapraszają: dr Jan Maćkowiak – dyrektor Muzeum oraz dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 

Powrót na początek stronyStrażacy w Ławkach  uczcili pamięć Hipolita Cegielskiego

W sobotę 5 stycznia 2013 r. w świetlicy sołeckiej w Ławkach, gm. Trzemeszno, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach w roku 2012. Głównym punktem zebrania było uczczenie 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego – wybitnego Wielkopolanina, który urodził się w Ławkach 6 stycznia 1813 roku. Nawiązując do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 października 2012 r. ogłaszającej rok 2013 na terenie Wielkopolski Rokiem Hipolita Cegielskiego, uchwały okolicznościowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia  200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz apelu  Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego  Związku OSP RP w Poznaniu druhowie z OSP w Ławkach podjęli przez aklamację uchwałę okolicznościową zgodnie z którą rok 2013 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach jest Rokiem Hipolita Cegielskiego. Głównym punktem jego obchodów będą uroczystości związane z jubileuszem 90. istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach, które wstępnie zaplanowano na wrzesień br.

Siedziba OSP Ławki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domu rodzinnego Hipolita Cegielskiego, w którym obecnie mieszka naczelnik jednostki dh Wojciech Jurgoński wraz z rodziną.   W latach 80. XIX wieku w fabryce Cegielskiego w Poznaniu obok maszyn i narzędzi rolniczych produkowano również sikawki strażackie.  W trakcie zebrania wręczono strażackie medale i odznaczenia. Złotym medalem  „ Za zasługi dla Pożarnictwa „ odznaczono dh Grzegorza Brzewińskiego, srebrnym dh Sławomira Suchtę, a brązowym dh  Leszka Gałęzewskiego. Grupie strażaków wręczono także odznaki „ Strażak Wzorowy „ oraz odznaki za „ Wysługę Lat”.                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Piotr Dzięcielak

 


                                                                                                

 

 

                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Motto:
„ Labor Omnia Vincit „ - Wergiliusz

Uchwała  Okolicznościowa
Walnego Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach
z dnia 5 stycznia 2013 r.

§  1

W nawiązaniu do  uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia roku 2013 na terenie Wielkopolski  Rokiem Hipolita Cegielskiego, uchwały okolicznościowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz apelu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego  - Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach, gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński w przeddzień 200. rocznicy urodzin wybitnego Wielkopolanina – HIPOLITA CEGIELSKIEGO urodzonego w Ławkach, w dniu 6 stycznia 1813 r.  postanawia ogłosić rok 2013 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach -  ROKIEM  HIPOLITA  CEGIELSKIEGO.

§  2

   Głównym punktem  ROKU  HIPOLITA  CEGIELSKIEGO , będą obchody jubileuszu 90. lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławkach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót na początek strony

 Rada Miejska w Trzemesznie

Trzemeszno, 2013.01.03

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Obchodów 200 - lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, a także dla całej Rady Miejskiej w Trzemesznie, której przewodniczę.

Ze swoje strony chciałbym zapewnić, że Miasto i Gmina Trzemeszno dołożą należytych starań, aby uroczystości rocznicowe pozwoliły godnie upamiętnić to wydarzenie i dać tym samym wyraz jak dla nas wszystkich jest istotnym fakt, że tak wybitny Polak, Wielkopolanin, a przy tym niezwykle skromny człowiek, przyszedł na świat w niewielkiej wsi na terenie naszej Gminy.

Na rok 2013 planujemy szereg poczynań, aby upowszechnić postać Hipolita Cegielskiego, o czym będziemy Pana Prezydenta informować na bieżąco. Delegacja naszej gminy weźmie też liczny udział w uroczystej Mszy Świętej w dniu 6 stycznia br., która zostanie odprawiona przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Poznaniu.

Jeszcze raz dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wiesław Pokorski
Przewodniczący Rady Miejskiej


Powrót na początek strony


Urząd Miasta Poznania Biuro Prezydenta

Poznań, 3 stycznia 2013 r.

Pan
Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością informuję, że Prezydent Miasta Poznania, pan Ryszard Grobelny, przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.
Wspaniała idea uczczenia pamięci i zasług tak wybitnego Polaka zasługuje na uznanie władz miasta Poznania.

Jestem głęboko przekonana, iż uroczystości towarzyszące obchodom 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, cieszyć się będą dużym zainteresowaniem poznaniaków i okażą się sukcesem pod względem frekwencyjnym.

Na ręce Pana Prezydenta pragnę złożyć wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, życzenia zadowolenia i satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

/-/ Anna Kuca-Szpytko
Dyrektor Biura Prezydenta

Powrót na początek strony

 


 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Lech Dymarski

Poznań, 8 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z ogromną przyjemnością przyjmuję zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. Udział w jubileuszu tak wybitnej postaci jest dla mnie zaszczytem.

Dziękując za zaproszenie, wyrażam nadzieję, że będę mógł przyczynić się do należytego upowszechnienia postaci Hipolita Cegielskiego, wzorca pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu polskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Lech Dymarski

Powrót na początek strony
 

 
Uroczysta inauguracja
Roku Hipolita Cegielskiego


W niedzielę, 6 stycznia w Archikatedrze Poznańskiej uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję, Metropolitę Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, w obecności licznie przybyłych obywateli miasta Poznania oraz wielu delegacji Wielkopolan, którzy zjechali z całego regionu, w obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z jego Prezydentem – dr Marianem Królem na czele, w obecności prawnuczki Hipolita Cegielskiego – Zofii Cegielskiej-Doerffer, dokonała się oficjalna inauguracja Roku Hipolita Cegielskiego.

W ten sposób wypełnione zostały Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które ustanawiały rok 2013 – rok dwusetnej rocznicy urodzin  Hipolita Cegielskiego – Rokiem tego  wybitnego polskiego intelektualisty i patrioty, rzecznika pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego w Polsce, postaci, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, stała się z imienia i nazwiska powszechnie znaną i szanowaną na rynkach światowych Polską Marką. Dzięki czemu w latach międzywojennych lokomotywy z zakładów H. Cegielski wędrowały do dalekich Indii, a po drugiej wojnie światowej silniki okrętowe wytwarzane w HCP były poszukiwane jako najlepsze na  świecie.

Uroczysta inauguracja obchodów Roku Hipolita Cegielskiego w Archikatedrze poznańskiej, w patriotycznej i religijnej atmosferze, ponownie potwierdziła znaczenie legendy Hipolita Cegielskiego dla współczesnych pokoleń, jako wzorca pracy organicznej, skutecznej, twórczej, stanowiącej o dobrobycie społeczeństwa i sile ekonomicznej państwa. W niezwykle mądrych i pięknych słowach przypomniał o tym Jego Ekscelencja, Metropolita Poznański, arcybiskup dr Stanisław Gądecki, na zakończenie koncelebrowanej przez Niego Eucharystii.

Zebrani wierni  wypełniający po  brzegi poznańską historyczną świątynię, słowa swojego arcybiskupa przyjęli w ciszy i w głębokim zamyśleniu, słuchając przywołanego stwierdzenia  Hipolita Cegielskiego, który przez 170 laty pisał: „ Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród”.

„Rok Hipolita Cegielskiego” -  stał się już historycznym i kulturowym faktem. W roku tym w Poznaniu i w całej Wielkopolsce odbędzie się wiele imprez naukowych, kulturalnych oraz wydarzeń społecznych przypominających postać i legendę Hipolita Cegielskiego, wskazując Go jako stale aktualny i ważny wzorzec patriotyzmu i pracy dla dobra ogółu.  Uroczystości i imprezy poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu odbędą się  w uczelniach wyższych, szkołach podstawowych i średnich, w licznych instytucjach samorządowych i organizacjach społecznych.  Koordynatorem wszelkich tego typu wydarzeń związanych z Rokiem Hipolita Cegielskiego, jest Towarzystwo Jego imienia oraz Prezydent tego Towarzystwa, dr Marian Król, z którego inicjatywy rok 2013 ustanowiony został w całej Polsce rokiem wielkiego Polaka, wzorowego Wielkopolanina, bohatera pracy organicznej.(gg)

Powrót na początek strony
 

 
Zycie i dzieło Hipolita Cegielskiego
w 200. rocznicę urodzin...

 …taki tytuł nosi wystawa udostępniona w dniu 12 stycznia 2013 roku, w Muzeum Narodowym  Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, a zorganizowana wspólnie przez Muzeum oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, w ramach programu wydarzeń uświetniających Rok Hipolita Cegielskiego. Każdy, kto odwiedzi te wystawę poświęcona  bohaterowi Wielkopolski – a na pewno przez pawilony mieszczące wystawę już wkrótce zaczną przechodzić tłumy, będzie mile zaskoczony tym, co zobaczy w szreniawskim Muzeum. (Na zdjęciu budynek wejściowy na teren Muzeum Narodowym  Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Za tą niepozorną budowlą, kryje się znakomicie zorganizowana i bogato wyposażona w eksponaty placówka muzealna, zaplecze naukowe dla wszystkich interesujących się rolnictwem, jego historią i współczesnością.).

Dzisiaj jednak na to, co stało się w dniu 12 stycznia 2013 roku w Szreniawie, trzeba spojrzeć znacznie szerzej, aniżeli umożliwiają  to zgromadzone eksponaty z epoki „Pana Hipolita”. Otwarta wystawa jest bowiem wystawą jakiej jeszcze nigdy Wielkopolska i Polska nie widziały, chociaż było wiele okazji, aby podobną wystawę zorganizować i to nie jako wystawę czasową, z okazji świętowania Roku Hipolita Cegielskiego, ale jako stałą ekspozycję, miejsce nauki o Wielkim Człowieku, Jego epoce, Jego dziele. Otwarta wystawa jawi się jako wyjątkowe miejsce zdobywania – szczególnie przez młode pokolenia - przekonania do uniwersalnych wartościach postaw Patriotyzmu, Pracy i Przyzwoitości,  wartości jakie zawsze kierowały Hipolitem Cegielskim i współcześnie powinny być przenoszone z pokolenia na pokolenie Polaków. ( Niezwykłe wrażenie przy wejściu do pawilonu 8 robi wielka plansza informująca o Roku Hipolita Cegielskiego i wystawie przygotowanej przez Muzeum w Szreniawie i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ).

Wystawa w Muzeum w Szreniawie, uświetniona stwierdzeniem rzymskiego poety epoki augustiańskiej – Wergiliusza, przypominającym nam jeszcze dzisiaj, po ponad dwóch tysiącach lat, że „Labor omnia vincit improbus” ( Ustawiczna praca wszystko zwycięża ) już na samym wstępie oddaje hołd Hipolitowi Cegielskiemu, który wszak zanim został przemysłowcem i budowniczym maszyn, najpierw był nauczycielem, filologiem klasycznym i na pewno Georgiki Wergiliusza nie tylko doskonale znał, ale i uczył o nich swoich polskich uczniów. (W pawilonie 8 Muzeum w Szreniawie pokazano całą gamę narzędzi rolniczych zarówno wytworzonych w zakładach H. Cegielski jak i innych wytwórców, z epoki Hipolita Cegielskiego).


Dlatego też poza znakomicie i z nowoczesnym rozmachem urządzoną  wielką prezentacją eksponatów ( w pawilonach 8 i 12 )  związanych bezpośredni z Hipolitem Cegielskim oraz eksponatów z Jego epoki, wystawę w Muzeum szreniawskim połączono z wyjątkowym wydarzeniem naukowym, mianowicie z zorganizowanym seminarium ( materiały z tego wyjątkowego wydarzenia ukażą się jako pozycja wydawnicza w marcu tego roku ). (Na wystawie nie zbrakło też modelu lokomotywy z zakładów H. Cegielski w Poznaniu. Te parowe lokomotywy, w latach międzywojennych uznawane za najbardziej nowoczesne, były towarem eksportowym zakładów H. Cegielski. Budując Polską Markę w świecie trafiały między innymi do egzotycznych Indii, gdzie podobno niektóre z nich nadal z powodzeniem służą kolejom w Indiach )

Udział w tym naukowym wydarzeniu wzięli: prof. dr hab. Janusz Karwat, który omówił pojęcie pracy organicznej na tle epoki; prof. dr hab. Ignacy Lewandowski który przypomniał, że Hipolit Cegielski był filologiem klasycznym; dr Marek Rezler, który omówił związki Hipolita Cegielskiego z poznańskimi organicznikami, takimi jak miedzy innymi Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski, Augustyn Szamarzewski  i Piotr Wawrzyniak. ( Oto w bardzo wielkim powiększeniu historyczna plansza , umieszczona na ścianie pawilonu wystawy poświęconej Hipolitowi Cegielskiemu przedstawiająca wygląd zakładów H. Cegielski, tak jak wygladały one za życie ich twórcy - Hipolita Cegielskiego ).


Inny uczestnik seminarium, Bolesław Januszkiewicz porównał Hipolita Cegielskiego do postaci literackiej Stanisława Wokulskiego, wykreowanej przez Bolesława Prusa w powieści „Lalka”, co każe zastanowić się nad tym, czy być może Bolesław Prus powołując do życia literackiego  Wokulskiego,  brał wzór nie tylko z Jakuba Lange, szwajcarskiego przedsiębiorcy, co sugerują badacze literatury, ale właśnie – sam będąc uznanym pozytywistą – wzorował się na znanej już w jego czasach historii Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu: odtworzony na podstawie dokumentów i szczątkowych relacji gabinet Hipolita Cegielskiego, skromny tak jak skromnym był jego właściciel ).

Podczas seminarium nie zabrakło też tematyki bezpośrednio związanej z samą wystawą i zgromadzonymi na niej eksponatami. Rafał Cierzniak, wybitny specjalista od zagadnień technicznych,  szeroko opowiedział uczestnikom seminarium o maszynach i narzędziach rolniczych firmy H. Cegielski znajdujących się w zbiorach szreniawskiego Muzeum. ( A oto historyczna, wyprodukowana w zakładach Hipolita Cegielskiego lokomobila z 1924 roku, teraz jako eksponat na wystawie w pawilonie 12 Muzeum, ale jak się okazuje nadal w pełni sprawna, co przy innej okazji zademonstrowano zwiedzającym Muzealne zbiory ).

Na koniec głos zabrał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, który bardzo szeroko omówił działalność  Towarzystwa, zwrócił uwagę na działania Towarzystwa, zmierzające do ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, wspomniał też o zainteresowaniu jakim ustanowienie Roku Hipolita Cegielskiego cieszy się w społeczeństwie. Dr Marian Król podziękował naukowcom biorącym czynny udział w seminarium, a specjalnie serdecznie  podziękował też dyrektorowi Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie, dr Janowi Maćkowiakowi za udział Muzeum w programie obchodów Roku Hipolita Cegielskiego, za wyjątkową wystawę poświęconą pamięci Bohatera Roku 2013 - Hipolita Cegielskiego. ( Na zdjęciu: Odwiedzających wystawę zatytułowaną „Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin” wita popiersie tego Wielkiego Polaka).

Nie zabrakło też podziękowań dla licznie przybyłych na spotkanie z naukowcami i na otwarcie wystawy osobistościami – naukowcami, przedstawicielami organizacji społecznych, a także władz samorządowych województwa – przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Lecha Dymarskiego oraz wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Tomasza Bugajskiego.  Należy dodać, że na zakończenie seminarium Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odznaczył Srebrnymi Medalami „Labor Omnia Vincit” nadawanymi przez Towarzystwo: prof. dr hab. Janusza Karwata, prof. dr hab. Ignacego Lewandowskiego, oraz wice dyr. Muzeum w Szreniawie – Wojciecha Szczepkowskiego. (Na zdjęciu awers Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, przyznawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobistościom zasłużonym w szerzeniu ideałów pracy organicznej ).

Honorowym Gościem i uczestnikiem całego wydarzenia w Muzeum była przybyła specjalnie do Szreniawy prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer, Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  która po zakończeniu seminarium otoczona przez wszystkich zebranych, uroczyście – w towarzystwie Prezydenta - dr Mariana Króla i dyr. Muzeum dr Jana Maćkowiaka - otworzyła wystawę, wyrażając swoje wielkie uznanie dla jej organizatorów. „Na taką wystawę poświęconą pamięci Hipolita Cegielskiego, Wielkiego polskiego patrioty, Człowieka czynu, Człowieka, który pozostawił nam wolę walki z przeciwnościami losu i do wielkiej cnoty podnosił rangę pracy, na taką wystawę czekaliśmy od dawna” – powiedziała po zwiedzeniu wystawy Zofia Cegielska-Doerffer , wyrażając wielkie uznanie dla realizatorów ekspozycji i całego programu towarzyszącego. (Na naszym zdjęciu Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego )

 


  Powrót na początek strony

 


Premierowy pokaz filmu
o Hipolicie Cegielskim


Już w piątek, 1 lutego 2013 roku, w Muzeum Historii Miasta Poznania, w poznańskim ratuszu odbędzie się o godzinie 18.00 premierowy pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868” w reżyserii Jacka Kubiaka. Ten już od dawna oczekiwany  film przypominający życie i dzieło Wybitnego Wielkopolanina, ukazujący interesująco i rzetelnie drogę życia i kariery Hipolita Cegielskiego, wzbogacony został o nieznane wcześniej szerszemu ogółowi szczegóły. Przykładem jest widok domku wiejskiego, w którym w latach swej młodości mieszkał Hipolit Cegielski, a w którym dzisiaj mieszka wielkopolska rodzina, dumna ze swojego historycznego domostwa. Film „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868”  na pewno spotka się z wielkim zainteresowaniem i dobrym przyjęciem nie tylko przez Wielkopolan.

W tym miejscu należy dodać, że to dzieło wielkopolskich filmowców-dokumentalistów powstało z inicjatywy i wsparcia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które to podmioty są producentami filmu i w partnerstwie z Wielkopolską Spółką Gazowniczą, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, TV Historia, Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz zakładami H. Cegielski-Poznań S.A.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy ma premierę filmu „ Poezja i maszyny – Hipolit Cegielski 1813 – 1868”, już w dniu 1 lutego, w piątek, o godzinie 18.00, która odbędzie się w Muzeum Historii Miasta Poznania, w Poznańskim Ratuszu.(g)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem