2004

Od Henryka Józefa Muszyńskiego
Arcybiskupa, Metropolity Gnieźnieńskiego

 

Gniezno, 21 grudnia 2004 roku.

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za miłą pamięć i skierowane pod moim adresem życzenia świąteczne. Zanim jednak sformułuję własne, pragnę na ręce Pana Prezydenta złożyć serdeczne i szczere podziękowanie za przyznanie mi honorowego tytułu Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i statuetki Złotego Hipolita. Wyróżnienie to odczytuję nie tyle jako uwieńczenie moich wysiłków kształtowania prawdziwie i w pełni ludzkiego społeczeństwa, co wezwanie do bar/dziej skutecznych sposobów prowadzenia powierzonych mi wiernych ku pełni godności chrześcijańskiej i obywatelskiej. Przyznany tytuł zobowiązuje do pilnej i odpowiedzialnej troski o upowszechnianie takiej postawy i tych idei, które przyświecały Hipolitowi Cegielskiemu.

Panie Prezydencie,

u progu Świąt Bożego Narodzenia składam Panu i całemu Towarzystwu serdeczne życzenia. Boże Narodzenie jest - jak mówi Pismo Święte - pełnią czasu, gdyż w tym właśnie momencie ukazała się miłość Boga do ludzi. Niech więc stale towarzyszy Państwu to przekonanie, że tylko miłością można uszczęśliwić człowieka. Niech przeżywanie tych Świąt będzie źródłem optymizmu na szlaku codziennych trosk i nadaje najgłębszy sens wszystkim działaniom i planom w zbliżającym się Nowym Roku.

Z wyrazami serdecznych pozdrowień w Panu –

/-/ Henryk J. Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Szanowny
Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań


Powrót na początek strony
Od dyrekcji
Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Poznań, dnia 9 grudnia 2004 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu jest jednym z najstarszych szpitali w Poznaniu i Wielkopolsce. Jego korzenie sięgają XIII wieku. To historyczny spadkobierca i kontynuator misji i tradycji Szpitala Św. Ducha założonego w roku 1263.

W 2004 roku Szpital im. Józefa Strusia obchodzi Jubileusz 150-lecia nieprzerwanej działalności w obecnych murach.

Przez wszystkie te lata, tak jak obecnie, wiernie i skutecznie służy wszystkim chorym i potrzebującym pomocy mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

Szanowny Panie Prezydencie!

Niechaj będzie nam wolno złożyć najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za życzliwość okazaną przez Pana Prezydenta i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Dzięki Państwa przychylności mogliśmy w godny sposób święcić obchody Jubileuszu 150-lecia „Szpitala w Sercu Miasta", których kulminacją była uroczystość w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w dniu 4 grudnia 2004 roku.

Czerpiąc silę ze swojej chlubnej historii Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu dynamicznie rozwija się i dynamicznie pracuje. Kontynuuje idee pracy organicznej - jakże bliskie patronowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego!

Z ogromną satysfakcją przyjmowaliśmy wręczaną nam przez Pana. Panie Prezydencie, Statuetkę „HIPOLITA"' i „Dyplom za wysoką jakość usług medycznych świadczonych mieszkańcom Poznania i Wielkopolski".

Jesteśmy świadomi, że tak wysokie honorowe wyróżnienie zobowiązuje nas do dalsze) rzetelnej pracy dla dobra chorych.

Z tym większą przyjemnością mamy zaszczyt zawiadomić Pana Prezydenta, że ..Szpital w Sercu Miasta" nie spoczywa na laurach. Jeszcze nie przebrzmiały fanfary 150-lecia. a już - 11 grudnia 2004 roku - organizujemy Białą Sobotę Neurologiczną.

To dzięki wydatnej pomocy Pana Prezydenta mogliśmy uświetnić tak ważny dla nas dzień we współczesnej historii Szpitala. Z tego też powodu pozwoliliśmy sobie wpisać Pana Prezydenta w poczet Przyjaciół „Szpitala w Sercu Miasta” i wręczyć Panu Medal AEGROTIS SERYIENS ustanowiony z okazji Jubileuszu 150-lecia.

Nie będzie przesadą jeśli stwierdzimy, iż także to święto i ten dzień ugruntowuje prestiż i wielkość Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku
/-/ lek. med. Bartłomiej Gruszka
dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań - Stare Miasto


Powrót na początek strony
Z Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, 13 listopada 2004 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do listu z dnia 9 listopada 2004 roku, przesłanego na ręce Pana Premiera Marka Belki, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, że Pan Premier wystosował na ręce Przewodniczącego Kapituły „Złotego Hipolita", Pana Profesora Stefana Jurgi list gratulacyjny do laureatów statuetki „Złotego Hipolita, oraz godności „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej". Kopię tego listu pozwalam sobie przesłać uprzejmie Panu Prezydentowi w załączeniu. Jednocześnie pragnę zapewnić, że Pan Premier uważa nagrody „Złotego Hipolita" za szczególnie cenną inicjatywę.

Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów życzę wielu sukcesów w dalszej pracy na rzecz promowania wybitnych osiągnięć naszych rodaków.

Z wyrazami szacunku,
/-/ Elżbieta Domańska
p.o. z-cy dyrektora


Powrót na początek strony
Od prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 27 listopada 2004 roku

Szanowny Panie Profesorze,

z zadowoleniem przyjąłem przekazaną mi informację o uhonorowaniu przez Kapitułę nagrody „Złotego Hipolita", pod Pana przewodnictwem, wybitnych przedstawicieli życia intelektualnego, politycznego i społecznego naszego kraju: Pani Krystyny Feldman, Pana Profesora Leszka Kołakowskiego, Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pana Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Pana Profesora Andrzeja Wajdy, oraz Pana Andrzeja Wituskiego.

Wyróżnieni przez członków Kapituły laureaci, to osoby nadzwyczaj zasłużone, których działalność i twórczość wywarły szczególny wpływ na życie polskiego społeczeństwa. Każda z tych osób może stanowić godny naśladowania przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Laureaci nagrodzeni statuetką „Złotego Hipolita" oraz obdarzeni godnością „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej " od dziesięcioleci uczestniczą w życiu tego kraju, służą mu swoją wiedzą, pasją twórczą, bezinteresownym patriotyzmem i zaangażowaniem. Dokonany przez Państwa wybór jest potwierdzeniem społecznej potrzeby na istnienie wśród nas takich właśnie indywidualności, postaw społecznych i obywatelskich. Dlatego przyjmując z uznaniem decyzję Kapituły, mam zaszczyt przekazać na ręce Pana Przewodniczącego serdeczne gratulacje, jednocześnie życząc Szacownym Laureatom wszelkiej pomyślności, wielu jeszcze długich lat twórczej aktywności, dobrego zdrowia i satysfakcji z rezultatów pełnionej misji.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Marek Belka

Pan
Prof. dr hab. Stefan Jurga
Dyrektor Centrum Europeistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przewodniczący Kapituły „Złotego Hipolita”


Powrót na początek strony
Z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

Watykan, 13 listopada 2004 r.

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża serdeczną wdzięczność za pamięć, życzenia i modlitwy, jakimi był otaczany szczególnie przy okazji kolejnej rocznicy Pontyfikatu.
Podczas audiencji ogólnej w dniu 3 listopada br. Ojciec Święty zwrócił się do obecnych na Placu św. Piotra Rodaków z tymi słowami: „Warn, tu obecnym oraz wszystkim, którzy w tych dniach na różne sposoby okazują mi życzliwość serdecznie dziękuję. Niech dobry Bóg wynagradza swoimi łaskami. Z serca wszystkim błogosławię!"

Słowa te Jego Świątobliwość kieruje również do Tych, którzy listownie składali mu życzenia, wyrazy duchowej bliskości i zapewnienia o modlitwie. Polecając Bożej dobroci Pana i Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
/-/ Mons. Gabriele Caccia
Asesor

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego
Ul. Grancarska 8
61-817 Poznań
POLONIA


Powrót na początek strony
Od dyrektora
Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznan – Stare Miasto

 

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu przez Kapitule wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego z okazji 150 rocznicy nieprzerwanej działalności w obecnych murach Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu - „Statuetki Hipolita oraz „Dyplomu za wysoką jakość usług medycznych świadczonych mieszkańcom Poznania i Wielkopolski".

To dla nas wielki zaszczyt. Statuetka Hipolita stanowi wyraz najwyższego uznania i Jest godnym uhonorowaniem pracy wielu pokoleń lekarzy, pielęgniarek i innych grup pracowniczych „Szpitala w Sercu Miasta", które przez trzecie już stulecie, wiernie i skutecznie śluzą wszystkim chorym i potrzebującym pomocy mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

Jakże bliskie są nam ideały pracy organicznej, które przez cale swoje życie wcielał w czyn Patron Państwa Towarzystwa, Hipolit Cegielski. Nagrodę Jego imienia traktujemy jako zobowiązanie do dalszej rzetelnej działalności dla dobra pacjentów - tak, abyśmy zawsze mogli powiedzieć o sobie, że pracujemy aegrotis serviens - służąc chorym.

Kulminacją obchodów 150-lecia Szpitala w Sercu Miasta będzie uroczystość w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w dniu 4 grudnia 2004 r., o godz. 1100, na którą już teraz serdecznie Pana Prezydenta zapraszamy.

Niechaj będzie nam wolno żywić nadzieję, że znajdzie Pan Prezydent czas, aby swoją obecnością uświetnić uroczystość Jubileuszu 150-lecia Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu -- i zechce Pan Prezydent osobiście wręczyć przedstawicielom „Szpitala w Sercu Miasta" zaszczytne wyróżnienie.

Łącząc wyrazy szacunku

/-/ Lek. med. Bartłomiej Gruszka

PS: Uprzejmie zawiadamiamy Pana Prezydenta, że - zgodnie z naszą zasadą „świętowanie przez działanie" - w listopadzie i grudniu 2004 roku organizujemy kolejne już Białe Niedziele: hematologiczną oraz neurologiczną.


Powrót na początek strony
Od Arcybiskupa,
Metropolity Poznańskiego

 

 

Serdecznie dziękuję za życzenia skierowane do mnie z okazji imienin i wyrażam wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości, a w szczególności za wyrazy modlitewnej pamięci, które przyjmuję jako znak troski o Kościół Poznański.

Ze swej strony również zapewniam o życzliwej pamięci i modlitwie.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

     + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Wielce Szanowny
Pan Dr Marian KRÓL
ul. Garncarska 8 61-817 POZNAŃ
Poznań, dnia 19 września 2004 roku


Powrót na początek strony
Od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie.

będąc głęboko przeświadczonym o potrzebie i celowości kontynuowania Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług: „Najlepsze w Polsce", z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do objęcia Honorowego Patronatu nad jego kolejną edycją.

Jestem przekonany, że idea przyświecająca pomysłodawcom konkursu wychodzi naprzeciw konieczności propagowania i wspierania przedsiębiorczości oraz służy promocji firm, których działalność gospodarcza wieńczona jest sukcesami. Tym samym, w istotny sposób przyczynia się do rozwoju gospodarki narodowej i umacnia korzystny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Docenienie oraz uhonorowanie najlepszych przedsiębiorstw i ich produktów oraz pochwała dla stosowanych przez nie nowatorskich koncepcji organizacyjnych, zasługują na pełną aprobatę i poparcie.

Na ręce Pana Prezydenta, wszystkim organizatorom Konkursu, obok gratulacji, wyrazów uznania i podziękowań za cenną inicjatywę, życzę satysfakcji z dokonań, a także pomyślnej realizacji kolejnych zamierzeń promujących najlepsze podmioty gospodarcze z całego kraju.

Z wyrazami szacunku
      Stefan Mikołajczak


Powrót na początek strony
Od Przedsiębiorstwa Handlowego
CYBINA

Swarzędz, 24.05.2004 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

z dużą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Przedsiębiorstwo Handlowe CYBINA zostało laureatem I edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „ Najlepsze w Polsce - The best in Poland” uzyskując certyfikat za

SZEROKI ASORTYMENT GARNITURÓW I WSPANIAŁĄ OBSŁUGĘ

W imieniu pracowników i Zarządu Salonów Mody CYBINA serdecznie dziękuję za przyznane wyróżnienie . Jest ono dla nas bardzo cenne, ponieważ zostało przyznane głosami naszych klientów, których zadowolenie jest zasadniczym celem naszej pracy.

Dziękując za gratulacje pragnę poinformować, że z przyjemnością wezmę udział w uroczystości wręczenia certyfikatów.

Pozostaję z poważaniem

/-/ mgr Andrzej Arentowski


Powrót na początek strony
Od Zenona Kardynała Grocholewskiego

15 maja 2004 roku

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo serdecznie dziękuję za udział w uroczystości nadania mi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz za okazaną mi z tej okazji życzliwość i przyjaźń. Niech Dobry Pan wynagrodzi tę dobroć serca!

Odwdzięczając się pamięcią w modlitwie, łączę jak najlepsze pozdrowienia.

/-/ Zenon Kardynał Grocholewski

Szanowny Pan
Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
PL 61-817 POZNAŃ


Powrót na początek strony
Od Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 7 maja 2004 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie,

obecnie, kiedy umiejętność dostosowania do wciąż rosnących wymagań i sprostania ostrej konkurencji staje się warunkiem koniecznym pomyślnego rozwoju, potrzebne są nam inicjatywy promujące polską przedsiębiorczość oraz honorujące ludzi, których postawa i zasługi ze wszech miar warte są uznania.

Dlatego bardzo się cieszę, że już po raz kolejny, a więc zgodnie z dobrą tradycją, przyznajecie Państwo wraz ze Statuetką Hipolita tytuł Lidera Pracy Organicznej.

Nie mogąc osobiście wziąć udziału w uroczystości, pragnę tą drogą przekazać Dostojnemu Laureatowi tej prestiżowej nagrody - Panu Profesorowi Witoldowi Małachowskiemu serdeczne gratulacje, a także wyrazy mojego szczerego uznania dla Jego dorobku i aktywności.

Życząc Panu Profesorowi wszelakiej pomyślności i kolejnych sukcesów, chcę także - korzystając ze sposobności - gorąco pozdrowić wszystkich uczestników spotkania.

/-/ Józef Oleksy


Powrót na początek strony
Od Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 28 kwietnia 2004 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za gratulacje i ciepłe słowa, jakie zechciał Pan do mnie skierować w związku z powierzeniem mi funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wdzięczny za tak życzliwe wsparcie, pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań i dbałości, by praca Sejmu dobrze służyła Polsce i Jej obywatelom.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam.

/-/ Józef Oleksy


Powrót na początek strony
Od prof. dr hab. Bogdana Marcińca
członka-korespondenta PAN

Poznań, 09.03.2004.

Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

decyzja Komitetu o nadaniu mi Godności Lidera Pracy Organicznej wraz z Honorową Statuetką Hipolita jest dla mnie wielkim zaszczytem.

Serdecznie dziękuję za to niezwykle nobilitujące zaliczenie mnie do grona Osobistości najbardziej zasłużonych w realizacji ideałów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Otrzymanie Godności oraz Statuetki świadczy, że moja praca została dostrzeżona i doceniona, co jednocześnie wzrusza i motywuje do godnego reprezentowania obywatelskich organizacji i środowisk wielkopolskich naukowców, kontynuujących wspólne cele, wartości moralne oraz tradycje pracy organicznej.

Z poważaniem

/-/ Bogdan Józef Marciniec


Powrót na początek strony
Od prof. dr hab. Stefana Jurgi
b. rektora Uniwersytetu im Adama Mickiewicza.

Poznań, dnia 3 marca 2004 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę serdecznie podziękować za przyznanie mi godności �Lidera pracy organicznej" oraz Honorowej Statuetki Hipolita. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, zrzeszające ludzi nauki, gospodarki, kultury i sztuki reprezentuje idee i wartości które są mi szczególnie bliskie. Decyzja Kapituły jest dla mnie szczególnie budującym dowodem uznania i poparcia dla mojej pracy.

Życzę Towarzystwu Hipolita Cegielskiego, jako jednemu z najważniejszych organizacji środowiskowych w Wielkopolsce, by nadal stało na straży takich wartości jak patriotyzm, tradycja narodowa, wartości moralne i wartości pracy organicznej, a także wspierało ideę integracji europejskiej.

Do wyrazów wdzięczności dołączam najlepsze życzenia wielu dalszych osiągnięć w obszarze działalności Towarzystwa, a także wyrażam nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy w osiąganiu ważnych celów jakie stój ą przed naszym miastem i całym regionem w perspektywie rychłego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stefan Jurga


Powrót na początek strony
Od Grażyny Kulczyk

29.01.2004 rok

Sz.P. dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Sz.P. prof. dr hab. Józef Orczyk
Przewodniczący
Kapituły "Honorowego Hipolita"

Szanowna Kapituła "Honorowego Hipolita"

Dziękuje, za zaszczytny tytuł "Lidera Pracy Organicznej" i statuetkę "Honorowego Hipolita" - dowód na to, że wysiłek, jaki wkładam w poprawę wizerunku ukochanego przeze mnie miasta został dostrzeżony i znalazł uznanie tak wybitnych Poznaniaków.

Wyróżnienie to pojmuję jako, tak bardzo mi potrzebną, akceptację dotychczasowych działań, a w szczególności efektu ostatnich kilku lat wytężonej pracy, które zaowocowały otwartym dla wszystkich nowym Starym Browarem. Chciałabym wyrazić wdzięczność Szacownej Kapitule za utwierdzenie mnie w przekonaniu o obowiązku realizowania swoich marzeń oraz za to, że rzeczy, które dane mi było na nowo odkryć są dla Poznania społecznie potrzebne i lubiane.

Wiem, że każdy nowy projekt długo zdobywa uznanie i poparcie, dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy pomagali mi przezwyciężyć trudne momenty i wierzyli w powodzenie moich przedsięwzięć. To, co w tym szczególnym dla mnie miejscu realizuję dostarcza mi uskrzydlającej energii i chciałabym, żeby Poznaniacy darzyli efekty mojej pracy taką samą sympatią i sentymentem, jakie ja żywię do tego miasta.

Dumny ze mnie Poznań to ogromne osobiste zwycięstwo.

Z wdzięcznością i szacunkiem

/-/ Grażyna Kulczyk


Powrót na początek strony
Z Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej

Watykan, 22 stycznia 2004 r.

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Jan Paweł II dziękuje za życzenia, jakie przesłał Pan z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Składając życzenia swoim Rodakom, Ojciec Święty powiedział: "Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą: dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami...". Modlę się, aby to błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich Polaków i stale im towarzyszyło; aby nadzieja i wzajemna miłość pozwoliły przezwyciężać wszelkie trudności i były źródłem prawdziwego szczęścia (17.12.2003).

Tą modlitwą Ojciec Święty obejmuje również Pana oraz Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, wypraszając dla wszystkich potrzebne łaski i dary Bożej Dobroci.

Z wyrazami szacunku
/-/ Arcybiskup Leonardo Sandri
Substytut Sekretariatu Stanu


Szanowny Pan
Marian KRÓL
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań
POLONIA


Powrót na początek strony
Od Marszałka Województwa

Poznań, 20 stycznia 2004r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za przekazanie zdjęć z uroczystości wręczenia "Złotych Hipolitów 2003". Nawiązując do utrwalonego na fotografiach wydarzenia, pragnę złożyć Panu Prezydentowi wyrazy uznania za wiele cennych inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wnosząc unikalny wkład w propagowanie wiecznie aktualnego etosu pracy organicznej, przyczyniają się one do krzewienia w społeczeństwie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Jestem niezmiernie rad z możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Towarzystwo ważnych przedsięwzięciach i uroczystościach, które służą promowaniu przedsiębiorczości w Wielkopolsce i całym kraju oraz podkreślają znaczenie wzorców osobowych postaci polskiego życia publicznego, gospodarczego oraz naukowego.

Gratulując osiągnięć, życzę Panu Prezydentowi niezmiennego poczucia satysfakcji z dotychczasowych dokonań, zrealizowania kolejnych ambitnych zamierzeń dla dobra Wielkopolski, sprzyjającego zdrowia, a także powodzenia w życiu zawodowym oraz pomyślności osobistej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stefan Mikołajczak


Powrót na początek strony
Od prof. dr hab. Ewy Łętowskiej

Warszawa 2004-01-05

Pan dr Marian Król
Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

dzięki za list - moja propozycja na 2004 r. - to p. Danuta Huebner: za mrówczą, nie szukającą rozgłosu trudną pracę od podstaw. Może będzie jeszcze okazja, aby bliżej uzasadnić tę kandydaturę.

Odwzajemniam szczerze i serdecznie życzenia Świąteczne i Noworoczne. Mam nadzieję, że także idee Towarzystwa będą się upowszechniały. Bez tego nie mamy czego szukać w Europie.

Z wyrazami szacunku i sympatii

/-/ Ewa Łętowska

 

Powrót na początek strony© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem