Aktualności


wystapienie-prezydenta-towarzystwa-im-hipolita-cegielskiegodr-mariana-krola

Wystąpienie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Dr Mariana Króla


W dniu 11 maja 2023 roku w Poznaniu, w historycznej auli biskupa Lubrańskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza obyło się niezwykłe wydarzenie – uroczystość inauguracji obchodów Jubileuszu 25 lat istnienia i działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Głównym punktem programu tej uroczystości było wystąpienie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, w którym Prezydent omówił historię Towarzystwa, dokonania tej środowiskowej organizacji wielkopolskich pozytywistów, oraz nakreślił nie tylko przyszłość Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, ale w istocie rzeczy zarysował niezwykłą wizję społeczeństwa obywatelskiego wyprowadzoną z etosu pracy, solidarnej wspólnoty  człowieczeństwa i uniwersalnych wartości kultur narodowych.

Zapraszamy wszystkich do przestudiowania tego wystąpienia Prezydenta dr Mariana Króla, które zamieszczamy w całości poniżej:

Wystąpienie Prezydenta THC Dr Mariana Króla
w dniu 11 maja 2023 roku

Serdecznie witam Państwa,
uczestników spotkania inaugurującego
Jubileusz XXV lat istnienia i działania
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz 210 rocznicy
urodzin naszego Patrona


Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!
Droga Młodzieży!


Dostojni reprezentanci wielkopolskiej elity, związanej z legendą Hipolita Cegielskiego. Człowieka, który kierując się swym talentem, inteligencją i uporczywą pracą w wielu obszarach działalności, stał się Polską Marką, wzorcem patriotyzmu i przykładem podejmowania nowatorskich przedsięwzięć. Spotkamy się dzisiaj, w siedzibie poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, w jego historycznej sali biskupa Lubrańskiego.

Chcemy poprzez to podkreślić, że legenda Hipolita Cegielskiego to nie tylko legenda przemysłowca wielkich zasług, ale jednego z nas, Poznańczyków i Wielkopolan związanych z nauką, kulturą, przedsiębiorczością, z dorobkiem cywilizacyjnym. Z tym wszystkim, co stanowi o naszej – dobrze rozumianej – odrębności i tożsamości – rozumianej historycznie, a także współcześnie.

Utworzenie przed 25 laty Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego, którego Jubileusz XXV lat obchodzimy, wpisuje się w nowe rozumienie pracy organicznej.

W 1998 roku niewielka grupa Wielkopolan przy moim udziale podjęła się utworzenia nowej organizacji pozarządowej.    

Uczestnicząc w przemianach społecznych i gospodarczych, jakie dokonywały się przed trzydziestu laty w Polsce, dostrzegaliśmy potrzebę odnalezienie wzorca dla tworzącego się w Polsce nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego: solidarnego względem siebie, otwartego na świat i zachodzące w nim zmiany, ale głęboko patriotycznego i zarazem wiernego dziedzictwu narodowemu.

Nasze przemyślenia prowadziły nas do postaci Hipolita Cegielskiego, legendy Jego życia i pracy organicznej wpisanej w Wielkopolskę. I w ten oto sposób Hipolit Cegielski stał się naszym Patronem.

Szanowni Państwo!

Mieliśmy to szczęście, że prawie od samego początku naszej działalności współpracowała z nami prawnuczka Hipolita Cegielskiego p. Zofia Cegielska Deorffer córka Jerzego Cegielskiego ppłk. Wojska Polskiego, który zginął w 53 roku życia w kwietniu 1940 roku w Charkowie.

Pani Zosia – bo tak się do niej zwracaliśmy - uczestniczyła we wszystkich ważnych wydarzeniach realizowanych przez Towarzystwo. Była Członkiem Honorowym. Odeszła do Pana w 2022 roku w czerwcu, dwa miesiące przed ukończeniem 96 roku życia. Pani Zosiu dziękujemy. Cześć jej PAMIĘCI.

W tym miejscu chciałbym serdecznie wspomnieć trzech nie żyjących już profesorów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. Gerarda Labudę, prof. Czesława Łuczaka i prof. Andrzeja Kwileckiego. To oni wspólnie ze mną ukształtowali drogę rozwoju Towarzystwa. W imieniu Zarządu Towarzystwa oraz własnym dziękuję za owocną współpracę. Niech Pan Bóg ma Was w swej opiece.

Szanowni Państwo!

Struktury organizacyjne Towarzystwa były adresowane do wszystkich grup społecznych. Posiadane kontakty i życzliwość ówczesnych liderów Wielkopolskich Mediów spowodowały stosunkowo szybko, umieścić Towarzystwo Hipolita Cegielskiego w gronie rozpoznawalnych organizacji społecznych w Wielkopolsce.

Ważnym naszym znakiem rozpoznawalnym były organizowane wówczas Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów i Jakości Usług „Dobre, bo Polskie” wspólnie z Wielkopolską Fundacją Żywnościową, a od 2003 roku już samodzielnie.

Po wejściu Polski w struktury europejskie w dniu 1 maja 2004 roku Konsumenckie Konkursy przyjęły nowe logo „Najlepsze w Polsce” i „The Best in Poland”. Na początku był to projekt skierowany głównie dla przedsiębiorców. Nieco później włączyły się do niego różne organizacje społeczne, uczelnie, szkoły czy jednostki z obszaru kultury.

W okresie lat 1999 do 2022 przeprowadziliśmy nasze gale konkursowe w bardzo prestiżowych miejscach Poznania. Mianowicie w sali Białej Urzędu Miejskiego, sali Czerwonej Pałacu Działyńskich i w sali bp. Lubrańskiego UAM.  

Realizowana wówczas idea promocji polskich produktów i usług naprawdę była wyzwaniem czasu. My wywiązaliśmy się z tego wyśmienicie. Stało się to głównie za sprawą samych przedsiębiorców, ówczesnych włodarzy Miasta Poznania, Polskiej Akademii Nauk oraz rektorów poznańskich uczelni.

Zorganizowaliśmy łącznie 73 gale konkursowe oraz ponad 30 różnych konferencji tematycznych. Podczas uroczystości wręczaliśmy głównie przedsiębiorcą stosowne Certyfikaty Jakości. Wręczyliśmy ich łącznie ponad 1900. Najlepsze firmy, pod względem jakości produktów i usług otrzymały 180 specjalnych statuetek Hipolita.

W okresie naszego 25-lecia działalności wręczyliśmy także 109 statuetek Hipolita szkołom, uczelnią, stowarzyszeniom, mediom, jednostką kultury, samorządom czy jednostkom służby zdrowia.   

Podczas tych uroczystych gali wręczaliśmy również inne wyróżnienia za promocję idei pracy organicznej w środowiskach lokalnych. Były to zazwyczaj dyplomy, medale oraz inne okolicznościowe wyróżnienia Towarzystwa.

Podczas wszystkich gali promowaliśmy profesjonalnych artystów, zwłaszcza młodych oraz zespoły kultury ludowej.

Był to nasz wyraz szacunku dla tych środowisk i ludzi, którzy w większości działali społecznie i upowszechniali tradycje naszych OJCÓW.

W galach tych uczestniczyło ponad 8.000 osób. Ponadto przewinęło się ponad 800 wykonawców kultury.

W konferencjach naszych uczestniczyło około 3.000 osób. Mówię o tym, dlatego aby unaocznić wielowątkowość tych wydarzeń. Odbywały się one przy dużej frekwencji. Ponadto projekty te, miały charakter ogólnopolski. Promowały i promują Poznań i Wielkopolskę. O czym dzisiejsi włodarze czy decydenci nieco zapominają. A szkoda. Może wrócimy do poprzednich wzorców.

Spróbujmy więc razem i szerzej wykorzystać Towarzystwo oraz inne organizacje poza rządowe do promocji Poznania i Wielkopolski.

Szanowni Państwo!

Program Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z biegiem czasu wypełniał się nowymi projektami. Pierwszym projektem społecznym realizowanym od 2001 roku był projekt „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej – Złoty Hipolit”.

Projekt ten odpowiadał na oczekiwania społeczne. Towarzystwo wspólnie z elitą poznańską z różnych sfer życia społecznego, edukacyjnego i gospodarczego pochyliło się i rozpoczęło wskazywać młodemu pokoleniu Polaków wzorce osobowe do naśladowania.  Projekt ten realizujemy nadal. W roku 2023 odbędzie się już 23 edycja.

Specjalna Kapituła, zmieniająca się każdego roku przyznała w 22 edycjach, 157 nagród wyrażających się w formie statuetki „Złotego Hipolita” i nadania godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej”.  

Pierwszą statuetkę „Złotego Hipolita” przyjął od Towarzystwa nasz papież Polak Jan Paweł II dziś Święty. Jego Świątobliwość przekazał nam osobiście swoje błogosławieństwo i później jeszcze kilka pisemnych. Błogosławieństwa Świętego Jana Pawła II, towarzyszą nam stale do chwili obecnej.

Jego specjalna Statuetka „Złotego Hipolita” znajduje się w zbiorach papieskich Stolicy Apostolskiej, a jej replika w Domu Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Pierwsze 20 lat tej nagrody zostało zawarte w książce mego autorstwa pt. „Wybitne Osobistości Pracy Organicznej”.

Towarzystwo i Kapituła wywiązali się w pełni i wzorowo ze swego pierwszego zobowiązania, przedstawiając społeczeństwu osobowe wzorce do naśladowania.

Kolejne projekty to Honorowy Hipolit dla Polaków z godnością „Lider Pracy Organicznej” oraz dla osobistości zagranicznych z godnością „Przyjaciel Polski i Polaków”.
Statuetkę Honorowego Hipolita otrzymało dotychczas 430 osób. Projekt ten jest nadal wysoko oceniany.  Stał się także elementem wskazywania osobowych wzorców dobrej, skutecznej pracy w poszczególnych środowiskach zawodowych.

Projekty te ukazywały przedstawicieli wielkopolskiej i ogólnopolskiej elity twórców, naukowców, społeczników, nawet polityków – jeśli tylko byli autorami dobrych, ważnych działań dla całego społeczeństwa, dla edukacji i kultury polskiej, dla nauki oraz dla zwykłych ludzi.

Szanowni Państwo!

Środowiska związane z realizacją idei pracy organicznej zwrócili się do nas z propozycją nagradzania najbardziej aktywnych osób dyplomami, podziękowaniami czy medalami.
Przyjęliśmy obywatelskie sugestie i propozycje.

W okresie sprawozdawczym przyznaliśmy ponad 3.200 listów gratulacyjnych, podziękowań i dyplomów za upowszechnianie idei pracy organicznej.

Od 2005 roku rozpoczęliśmy przyznawanie medali srebrnych i złotych „Labor Omnia Vincit” – „Praca wszystko zwycięża”. Dotychczas te medale wręczyliśmy prawie 1.700 osobom, zasłużonym w krzewieniu idei pracy organicznej.

Nieco później rozpoczęliśmy wręczanie medali złotych i honorowych „Verba Docent Exempla Trahunt” – „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Medale te otrzymało 140 osób.
Nie zapomnieliśmy także o osobach młodych.

Na wnioski dyrektorów szkół przyznawaliśmy brązowe, srebrne i złote medale za upowszechnianie postaci i dorobku Hipolita Cegielskiego. Tych medali wręczyliśmy około 400. Można było więcej, ale ilość zależała od wnioskodawców.

Od 2002 roku wręczamy Medale Młodego Pozytywisty. Dotychczas wręczono 365 medali. Osoby wyróżnione są skupione w Klubie Młodych Pozytywistów. Zachodzi pytanie? Czy dotychczasowa ilość wręczonych medali młodym ludziom jest odpowiednia?
Odpowiedź nie jest do końca pozytywna.

W tym konkretnym przypadku muszą się wykazać większą aktywnością sami laureaci, dyrekcje szkół, uczelnie, organizacje młodzieżowe oraz inne środowiska. Dotyczy to także większej aktywności wszystkich członków naszego Towarzystwa.

Przyznając jakiekolwiek nagrody Towarzystwo opiera się głównie o opinie osób publicznego zaufania i samych laureatów nagród. To gwarantuje utrzymać odpowiedni poziom nagradzanych osób.

W naszej działalności zwracaliśmy i nadal będziemy zwracać uwagę na wyszukiwanie aktywnych osób, z różnych środowisk lokalnych, zawodowych czy społecznych, by im podziękować za pracę organiczną i pracę na rzecz drugiego człowieka. Zapraszam wszystkich do tej współpracy. Wciąż jesteśmy w tym temacie na początku drogi. Musicie nam pomóc, a zwłaszcza liderzy samorządowi. Liczę na wasze wsparcie i współpracę.

Dziękujmy wszystkim imiennym i bezimiennym, którzy tworzą aktywne środowiska lokalne w różnych obszarach życia społecznego. Wybierajcie najbardziej aktywnych i zgłaszajcie ich dokonania do Towarzystwa. My będziemy ich zauważać.

Szanowni Państwo!

Jesteśmy dumni z naszej inicjatywy pobudowania w Poznaniu dwóch pięknych Pomników w centrum Poznania.

Pomnik Hipolita Cegielskiego oddaliśmy poznaniakom 19 września 2009 roku. Został on odsłonięty przez prawnuczkę Hipolita Cegielskiego p. Zofię Cegielską Deorffer. W projekcie uczestniczyło ponad 1.300 osób i firm. Koszt budowy wyniósł ponad 760.000 złotych.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego odsłonił 6 maja 2015 roku ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski. W projekcie uczestniczyło już ponad 2.500 fundatorów. Koszt budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego wyniósł prawie 1,1 miliona złotych.

Oba projekty zostały sfinansowane ze środków osób fizycznych i firm. Nie korzystaliśmy ze środków rządowych i samorządowych.

Pomnik Hipolita Cegielskiego przekazaliśmy oficjalnie władzom miasta Poznania w 2009 roku. Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego przekazaliśmy w 2015 roku władzom Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Oba pomniki to dar Wielkopolan i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego złożony w hołdzie Wielkim Polakom.

 Innymi projektami realizowanymi przez Towarzystwo to: fundusz stypendialny dla uczącej się młodzieży, powołanie Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego, wydawanie Europejskiego Magazynu Internetowego „EuroPartner”, Sylwetki Miesiąca, oraz liczne wydarzenia okolicznościowe. Mogę wymieniać dalsze, ale…

Większość z nich zawarta jest w książce, która ukaże się w najbliższych tygodniach, wydana przez Towarzystwo.

Wszystkie nasze realizowane projekty służą idei tworzenia się nowego społeczeństwa obywatelskiego – wielkiej wspólnoty ludzi połączonych pracą, etosem solidarności wzajemnej, połączonych historyczną polską kulturą, wypełnionych godnością narodową i szacunkiem dla minionych pokoleń Polaków oraz respektu wobec zakorzenionego w naszych sercach zawołania: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Szanowni Państwo!

Dzisiaj z uprawnioną dumą spoglądamy w dzieje Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego. Z dumą i wdzięcznością odnoszę się do tych wszystkich osób, które nam zaufały, przyłączyły się do nas i nadal razem z nami działają na rzecz utrwalania nowego etosu: Pracy dla Polski!

Dziękuję wszystkim osobom, przedsiębiorcom, ludziom nauki, edukacji, kultury, mediów i kościoła, którzy przez te 25 lat wspierają nas: duchowo, radą, pomysłami oraz materialnie. Bez waszych pozytywnych myśli w naszą stronę nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję wszystkim członkom Towarzystwa za wsparcie i aktywna działalność. Szczególne podziękowania kieruję do śp. dr Szczepana Gawłowskiego, wieloletniego wiceprezydenta Towarzystwa.

Dziękuje najbliższym współpracownikom, którzy w okresie 25-lecia działalności Towarzystwa zdali wspaniale swój egzamin, realizując nowe projekty i nowe wyzwania oraz wspierając mnie jako prezydenta Towarzystwa.

Wszystkim jeszcze raz SZCZĘŚĆ BOŻE.

Szanowni Państwo!

Jubileusz XXV lat działalności Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego jest nie tylko legitymacją naszych dokonań, ale przede wszystkim spoglądaniem w przyszłość. Żyjemy na przełomie epok, w czasie przeobrażania się światowego porządku, w czasie przenikania się kultur, społeczeństw i wzorców. Myślę jednak, że zachodzą one zbyt szybko. Sądzę, że wielu z nas nawet tego nie zauważa. Zmiany te, jakoby idą obok nas, a często bez nas.

Jest to czas burzliwy, czas szeroko rozumianych turbulencji, wojna n a Ukrainie, czas konfrontacji tego, co dobre z tym, co złe. Czas walki Dobra ze Złem.

Musimy ciągle umieć wybierać i wiedzieć po której stronie należy stawać. To bardzo trudne wyzwania dla młodego pokolenia. Musimy więc aktywnie próbować wskazywać im drogę.

Misją naszego Towarzystwa jest więc kontynuacja działań na rzecz dobra – na rzecz rozwoju, na rzecz odnowienia Człowieczeństwa, wszędzie, gdzie jesteśmy a także w każdym z nas.

Świętej Pamięci nasz wielki Przyjaciel, Wielkopolanin, Członek Honorowy Towarzystwa, Mąż Stanu, Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie - Zenon Kardynał Grocholewski upowszechniał ideę odnowienia Człowieczeństwa. Czynił to nie tylko w Polsce, Europie, ale i w całym świecie.

Mówił o tym także w Poznaniu, podczas wykładu inauguracyjnego w naszym Uniwersytecie Przyrodniczym przy przyjmowaniu Doktoratu Honoris Causa w dniu 22 listopada 2018 roku. O konieczności odnowienia Człowieczeństwa wielokrotnie wypowiadał się także nasz Papież – wyniesiony na Ołtarze - Święty Jan Paweł II.
 
A propos Świętego Jana Pawła II. W pierwszych miesiącach 2023 roku cześć polsko języcznych mediów podjęła bezpodstawną krytykę, wobec Tego Wielkiego Polaka. Towarzystwo Hipolita Cegielskiego publicznie wzięło w obronę Świętego Jana Pawła II. Na nasze stanowisko zareagowało pozytywnie kilkadziesiąt osób. Tylko jedna zgłosiła do mnie wątpliwość,

- Czy Towarzystwo powinno się w tej sprawie wypowiadać, bo to ma podtekst polityczny. Odpowiedziałem, że dla Towarzystwa ma on charakter etyczny, moralny i dotyczy naszej wiary. Towarzystwo zawsze będzie broniło naszego Papieża Świętego Jana Pawła II od niesłusznych oskarżeń.

Drodzy Przyjaciele!

Jesteśmy tylko małym punkcikiem na Planecie Ziemia. I dzisiaj doskonale rozumiemy, że nasza Planeta jest jedynym naszym domem we Wszechświecie.

Musimy więc: każdy z nas, wszyscy i wszędzie czynić wszystko, aby ten dom był coraz bardzie przyjazny, spokojny i dostatni, a to może dać nam tylko praca organiczna obudowana wartościami Człowieczeństwa, stanowiąc skuteczny impuls dla dalszej naszej dobrej działalności.

Musimy dbać o godność swoją, osobistą, ale także każdej innej osoby żyjącej obok nas. Tylko człowiek żyjący w wolnym, suwerennym i demokratycznym kraju, posiadający swą godność, może być osobą spełnioną i szczęśliwą w życiu.

Dbajmy więc o to. Szanujmy to, co mamy. Stwarzajmy jak najlepsze warunki życia młodym pokoleniom Polaków. Pamiętajmy, że wolność nie jest nikomu dana na zawsze – jak mówił Święty Jan Paweł II.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego proponować będzie w przyszłości nowe projekty społeczne. Nakierowane na konsekwentne przyczynianie się do utrwalania społeczeństwa obywatelskiego oraz przyjaznej, solidarnej i patriotycznej postawy obywatelskiej. Pojęcie „Praca Organiczna” wypełniana będzie nowymi treściami – przystosowanymi do wymogów czasu. Pragniemy, aby to pojęcie stało się powszechnym etosem w Polsce, jednym z ważnych elementów edukacyjnych młodego pokolenia Polaków.

Towarzystwo Hipolita wpisało się już trwale w kulturę wielkopolską. Wpisało się też w kulturę polskich przedsięwzięć prospołecznych. Będziemy nasze dzieło kontynuować i rozwijać wspólnie z Wami. Nie brakuje nam w tym determinacji.

Oczekujemy na dalsze życzliwe zainteresowanie się naszymi prospołecznymi i proobywatelskimi projektami.  Przyłączcie się do nas. Wszyscy tworzymy jedną wspólnotę, której na imię Polska. Musimy ją budować razem. Budować jej potencjał gospodarczy i kulturowy. Umacniać wiarę naszych OJCÓW, dbać o suwerenność i właściwą pozycję Polski w Europie. Razem możemy więcej.

Rozpocznijmy ten marsz zgody i pokoju tu od Wielkopolski. Jesteśmy Wielkopolanami. Bądźmy wzorcem w nowych czasach, gotowi na nowe wyzwania i niekonwencjonalne działania dla nowych pokoleń Wielkopolan i dla Polski.
 
Niech Matka Boska Królowa Polski ma w opiece nas wszystkich tu zebranych, a Duch Święty niech nadal wspomaga Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Dziękuję Państwu za uwagę!

I na koniec szczególne podziękowania!

Za wsparcie finansowe naszego okolicznościowego wydawnictwa pt. „Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Historia i Dokonania 1998-2022”, które ukaże się na przełomie maja i czerwca br.   Dziękuje 233 fundatorom indywidualnym oraz 50-ciu osobom prawnym: firmom, samorządom, uczelnią i organizacjom poza rządowym za życzliwe przyjęcie naszego zaproszenia do współudziału w realizacji naszego wydawnictwa.  
           
 Szczególne podziękowania kieruje do Partnera Głównego wydawnictwa p. Pawła Majewskiego prezesa Zarządu ENEA SA w Poznaniu, Podziękowania kieruje do Partnerów Wydawnictwa: Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Marka Wożniaka oraz do kierownictw firm: Saga Brokers, Sady Dolina Noteci, Ataner, TFP i Alima BIS oraz rektor UAM p. prof. Bogumile Kaniewskiej i burmistrzowi Miasta i Gminy Opalenica Tomaszowi Szulcowi.
 
Dzięki wsparciu finansowemu wszystkich fundatorów możemy wydać ponad 700 stronicową książkę w nakładzie 2.000 egzemplarzy. Dziękuję także osobiście jako autor tej książki.Na pewno będziecie dumni z naszego wspólnego wydawnictwa, bo ono pokazuje Was w działaniu i we współpracy z Towarzystwem  Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim fundatorom razem i każdemu z osobna.

         Dziękuję za uwagę.
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem